วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ มีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและผู้ที่สามารถบูรณาการแผนงานการศึกษาจาก ๕ องค์กรหลักเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่างเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพ ขยายโอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม


โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายนิวัตร นาคะเวช เป็นประธานคณะกรรมการ มีสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ ยะลา เป็นฝ่ายเลขานุการ และได้มอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ โดยผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงาน ๓ ด้าน ดังนี้


- ด้านการบริหารบุคคล เช่น สามารถเสนอความเห็นการโยกย้าย แต่งตั้ง พิจารณาความดีความชอบ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


- ด้านงบประมาณ เช่น การจัดทำแผนงบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. จากทุกองค์กรหลัก และกำกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้


- ด้านวิชาการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ศธ.มีเป้าหมายเป็นตัวชี้วัด ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กต้องเพิ่มขึ้น โดยอาจจะวัดจาก O-Net, จำนวนเด็กที่อ่าน เขียน ภาษาไทยได้คล่องในแต่ละช่วงชั้น จะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น,จำนวน ผู้ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับจะต้องลดลง, ส่งเสริมอิสลามศึกษา, การจัดระบบการศึกษาในระดับทวิภาคี ระหว่างโรงเรียนสอนศาสนา, โรงเรียนสอนสายสามัญและโรงเรียนที่สอนสายอาชีพ ซึ่งจะต้องร่วมมือกัน โดยโรงเรียนสายสามัญและอาชีพจะสามารถสอนเสริมให้กับโรงเรียนสอนศาสนาเพิ่มขึ้นได้หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง