วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

มอบอำนาจให้ปลัด ศธ.และ ผวจ.เป็นผู้อนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ๓ ประเภท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงฯ มอบอำนาจการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต โดยให้ปลัด ศธ.เป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนในส่วนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรในระดับจังหวัด

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่นำมาจากหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง หรือเป็นหลักสูตรจัดทำร่วมกับโรงเรียน/หน่วยงานอื่น จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจาก ศธ.

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ เป็นไปด้วยความคล่องตัวในการบริหารงานจัดการศึกษาของ ศธ. จึงได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต โดยได้มอบอำนาจการอนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต โดยให้ ปลัด ศธ.เป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร รวมทั้งดำเนินการอนุมัติหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการที่ได้กำหนดไว้ตามคำสั่งดังกล่าวด้วย

สำหรับตัวอย่างโรงเรียนนอกระบบที่ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ในประเภทศิลปะและกีฬา เช่น โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสอนดนตรี ฯลฯ ส่วนประเภทวิชาชีพ ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษา สำหรับประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นมาตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฯ ปัจจุบันยังไม่มีสถานศึกษา แต่ขณะนี้มีผู้ประกอบการบางรายได้เสนอขอจัดอนุมัติหลักสูตรและจัดตั้งโรงเรียนในลักษณะสื่อสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นไปที่เด็กเล็กหรือเด็กก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง