วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สวนดุสิตโพลล์และเอแบคโพลล์เผยผลสำรวจผลงานของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ สวนดุสิตโพลล์ และเอแบคโพลล์ ได้รายงานผลสำรวจผลงานรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรอบ ๑ ปี ปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ประชาชนให้ความชื่นชอบผลงานมากที่สุด นอกจากนี้โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วย

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนประเมินผลงานรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรอบ ๑ ปี โดยพบว่าประชาชนให้คะแนนความตั้งใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรี ๗.๑๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ขณะที่ผลงานให้ ๖.๓๓ คะแนน ส่วนคณะรัฐมนตรีได้คะแนนความตั้งใจการทำงาน ๖.๑๕ คะแนน และผลงานได้ ๕.๙๑ คะแนน

Pic_55378ในขณะที่ภาพรวม รัฐบาลได้คะแนนความตั้งใจในการทำงาน ๖.๑๘ คะแนน การให้อิสระแก่ข้าราชการประจำ ๕.๙๕ คะแนน ความซื่อสัตย์สุจริต ๕.๖๙ ความสามัคคี ๕.๕๘ คะแนน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้คะแนนมากที่สุด คิดเป็น ๖.๗๔ คะแนน รองลงมาคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๖.๕๑ คะแนน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๖.๔๒ คะแนน ส่วนผลงานยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการติวเตอร์ชาแนล ได้คะแนนร้อยละ ๓๐.๙๙

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง "ที่สุดแห่งปี ๒๕๕๒ : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปใน ๑๗ จังหวัดทั่วประเทศ" จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๕ ตัวอย่าง ซึ่งพบว่า กระทรวงที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี ๒๕๕๒ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ ๒๕.๓) รองลงมาได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ ๑๒.๖) และกระทรวงการคลัง (ร้อยละ ๑๒) ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่พบว่า ผลงานหรือโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ "โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ" และบุคคลในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบการทำงานมากที่สุด อันดับที่ ๑ คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รองลงมาคือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง