วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

185 สพท. เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

นายแสงไทย มีสุนทร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพและการสงเคราะห์นักเรียน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมโดยกำชับให้สถานศึกษาดูแลอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพราะขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 แล้ว

นายแสงไทย กล่าวต่อว่า ได้ขอให้ สพท.185 เขต กำชับให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่เคยดำเนินการปกติ โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องดังนี้ 1.ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้โรงเรียนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้เกิดอันตรายและกำจัดต้นไม้ที่มีผลเป็นพิษไม่ให้อยู่ในบริเวณโรงเรียน รวมถึงซ่อมแซมอาคาร ห้องส้วม เครื่องเล่นสนาม วัสดุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และปลอดภัย, กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตลอดจนไม่ให้มีมุมอับลับตาและบริเวณรกร้างที่อาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ, วางมาตรการป้องกันอันตรายจากสระน้ำที่อยู่ในโรงเรียนหรือชุมชน และสำรวจจุดอันตรายบนเส้นทางการเดินทางไป-กลับของนักเรียน ตลอดจนสภาพรถรับส่ง เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข

2.ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน หากพบว่ามีนักเรียนป่วยให้นำไปพบแพทย์เพื่อรักษาและป้องกันการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น 3.ให้สถานศึกษาปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น การล้างมืออย่างถูกวิธี การแปรงฟันหลังอาหาร การปิดปากเมื่อไอและจาม เป็นต้น โดยโรงเรียนควรจัดหาอุปกรณที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ขณะเดียวกันควรศึกษาแนวทางดูแลสุขภาพนักเรียนจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง