วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลาออกจากราชการ


รมว.ศธ.กล่าวว่า ภายหลังจากนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการมาถึง ๔๑ ปี ได้แจ้งความจำนงที่จะลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลว่ารับราชการมาเป็นเวลานานแล้ว และต้องการจะไปทำงานเพื่อบ้านเมือง จึงได้ให้การสนับสนุน และขอให้ทุกฝ่ายให้กำลังใจกับคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมด้วย โดยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ มีประวัติการทำงานที่ดีงาม เริ่มต้นจากการเป็นครูจัตวา และไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และล่าสุดดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจาก ศธ. และรัฐบาลให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งลาออกเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งถือว่าการลาออกมีผลสมบูรณ์แล้ว และเมื่อมีตำแหน่งราชการว่าง รมว.ศธ.ก็มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการแต่งตั้งตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่ จะใช้หลักเกณฑ์ความอาวุโส ความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน และเชื่อมั่นว่ากระบวนการทำงานเป็นทีมในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีอุปสรรคใดที่ทำให้การทำงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงขาดความต่อเนื่อง เพราะทุกคนร่วมมือกันทำงานอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้การมอบหมายงานทุกครั้ง ได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก และยึดประสิทธิภาพของการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป็นไปตามเป้าหมาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการทุกคนจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่นำข้อจำกัดทางการเมืองมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคนใหม่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๔๑ ปีที่รับราชการ ได้ทำงานในทุกตำแหน่ง โดยเริ่มตั้งแต่ครูจัตวา ผู้บริหารระดับสูง จนถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำเสมอว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านเมืองและประเทศชาติด้วย สำหรับการตัดสินใจครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจที่อยากลาออก โดยได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ที่ช่วยกันทำงานจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการศึกษาในยุคของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้ผลักดันให้เกิดสิ่งดีงามและเป็นประโยชน์หลายประการ รวมทั้งพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ นายเฉลียวฯ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของปลัดกระทรวงคนใหม่ว่า เคยเขียนไว้ในหนังสือ ๑๑๙ ปีกระทรวงศึกษาธิการว่า ปลัดกระทรวงในยุคก่อนการปฏิรูปการศึกษา คือผู้รวมศูนย์อำนาจทั้งหมด กรมทั้ง ๑๔ กรม จะต้องเสนอเรื่องมายังปลัดกระทรวงก่อนไปถึง รมว.ศธ.พิจารณาสั่งการ แต่ปลัดกระทรวงในยุคการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง จะต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดี เพราะแต่ละองค์กรหลักมีอำนาจเด็ดขาดในตัวเอง สามารถเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีได้เลย มีเพียงประมาณร้อยละ ๐.๐๕ เท่านั้น ที่ต้องเสนอผ่านปลัดกระทรวงตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นปลัดกระทรวงคนต่อไปต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ ต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดีและมีจิตใจเชิงประสานงาน เพื่อเชื่อมระหว่างรัฐมนตรีกับองค์กรหลักในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามนโยบายของรัฐมนตรีและรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา - ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง