วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

งานสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสวันครูโลก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสวันครูโลก ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อ “บทบาทของครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ รวมทั้งความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าทางการศึกษาของโลก สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แบ่งหัวข้อย่อยในการจัดประชุม ไว้ 3 เรื่อง ดังนี้

1.โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้แก่ กลุ่มด้อยโอกาส แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต
2.คุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ครูกับการใช้ ICT ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นวัตกรรมและสื่อเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต บทบาทครูกับการเตรียมความพร้อมไปสู่สากล
3.การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การสนับสนุนของภาคเอกชนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และบทบาทของการศึกษาท้องถิ่น/การศึกษาเพื่อชุมชน

กำหนดการ วันที่ 17 ต.ค.54
9.00-10.30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การประชุมเต็มคณะ อภิปราย หัวข้อ บทบาทครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การประชุมรวม หัวข้อย่อย โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การประชุมกลุ่ม หัวข้อย่อย โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กำหนดการ วันที่ 17 ต.ค.54
9.00-10.30 น. การประชุมกลุ่ม หัวข้อย่อย คุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การประชุมกลุ่ม หัวข้อย่อย คุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. การประชุมร่วม หัวข้อย่อย การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การประชุมกลุ่ม หัวข้อย่อย การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของทุกภาคส่วนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กำหนดการ วันที่ 19 ต.ค.54
9.00-10.30 น. การประชุมเต็มคณะ การสรุปผลการประชุม หัวข้อ ครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. การประชุมเต็มคณะการรับรองปฏิญญาสมัชชาการศึกษา ครั้งที่ 6 และพิธีปิด
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับการจัดงานวันครูโลก มีหน่วยงานและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีที่เมืองทองธานี ดังนี้
ครั้งที่ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วันที่ 1-3 พ.ย.48 หัวข้อ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 5-7 ต.ค.49 หัวข้อ การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ครั้งที่ 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 20-22 พ.ย.54 หัวข้อ การศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23-25 มี.ค.52 หัวข้อ นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน
ครั้งที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 26-28 ส.ค.53 หัวข้อ การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ
ครั้งที่ 6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17-19 ต.ค.54 หัวข้อ บทบาทของครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สกศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง