วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

น.ส.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมสมัชชา 4 ภูมิภาค (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ภาคกลาง) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ในการปรับแก้ไขกรอบคุณวุฒิให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล และเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน และการลงทุนที่จะเปิดอย่างเสรี และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือเอ็นคิวเอฟ นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการเทียบโอนผลการเรียน ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน น.ส.จิรพรรณกล่าวต่อว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติประกอบด้วย การเรียนรู้ในระบบการศึกษา และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน เมื่อนำมารวมกันจะเป็นคุณวุฒิทางวิชาชีพในด้านนั้นๆ เช่น ด้านปิโตรเลียม ด้านการจัดการโรงแรม ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในสายสามัญสายอาชีพ หรือในระดับปริญญา เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งแล้ว เช่น ผู้ที่จบในระดับ ปวช. อยากจะยกระดับให้มีวุฒิ ปวส.อยากจะเทียบเคียงคุณวุฒิเพื่อยกระดับตนเอง หากมีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอตามสมรรถนะ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดก็สามารถยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพของตนเองได้ เป็นต้น รองเลขาธิการ กกศ. กล่าวต่อว่า สกศ.จึงศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยนำประเทศต้นแบบที่ใช้กรอบคุณวุฒิแล้วประสบความสำเร็จ ได้แก่ อังกฤษ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาจัดทำเป็นร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และดำเนินจัดประชุมในระดับนานาชาติและในระดับอาเซียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดทำกรอบคุณวุฒินานาชาติให้มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ สกศ.เตรียมจัดประชุมสมัชชาใน 4 ภูมิภาคเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) ต่อไป ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 พ.ค. 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง