วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา

         ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)
         รมว.ศธ.กล่าวว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยการหารือได้ข้อสรุปดังนี้
๑) ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ คือ การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐ โดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกำหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการแทรกแซงดังกล่าว
๒) ให้ ศธ.บรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
๓) กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่ง
- ต้องติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
- ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา
- ให้บุคลากรทางการศึกษา คือ ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง ผู้นำทางศาสนา ฯลฯ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเลิกสูบบุหรี่ แต่หากยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ก็ไม่ควรสูบให้ผู้อื่นเห็น
- ให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม
และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
          นอกจากนี้ มาตรา ๕.๓ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ได้ระบุว่า ห้ามเจ้าน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรม รับการสนับสนุนใดๆ จากธุรกิจยาสูบ ซึ่งรวมถึงรูปแบบ Corporate Social Responsibility : CSR ด้วย เนื่องจากเป็นกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งผลต่อการแทรกแซงการควบคุมยาสูบโดยธุรกิจยาสูบ
         การประชุมในครั้งนี้ มี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) รวมทั้งผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุม และภายหลังจากนี้ ศธ.จะแจ้งรายละเอียดให้ทุกองค์กรหลักทราบ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป พร้อมทั้งขอให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ติดป้ายรณรงค์ให้ "สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา" ต่อไปด้วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง