วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.ชงปรับอัตรากำลังเขตพื้นที่ แบ่ง'สพป. - สพม.

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังพิจารณาจัดทำกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 225 เขตทั่วประเทศใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ 11,669 คนในปัจจุบัน โดยเบื้องต้นกรอบอัตรากำลังใหม่จะแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม คือ สพป.กลุ่ม 1 จำนวน 89 เขต และกลุ่ม 2 จำนวน 94 เขต ใช้เกณฑ์พิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาเดียว เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จำนวนสถานศึกษาของรัฐในสังกัด จำนวนสถานศึกษาเอกชน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ส่วน สพม.แบ่งเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกัน ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ จำนวนจังหวัด จำนวนสถานศึกษา จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียน และสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน โดย สพม.กลุ่ม 1 มีจำนวน 19 เขต กลุ่ม 2 มีจำนวน 23 เขต

         รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า กรอบอัตรากำลังที่กำหนดใหม่นั้น จะประกอบด้วย ตำแหน่งเชี่ยวชาญ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โดย สพป.กลุ่ม 1 จะมีอัตรารวม 56 อัตรา สพป.กลุ่ม 2 มี 50 อัตรา สพม.กลุ่ม 1 มี 50 อัตรา และสพม.กลุ่ม 2 มี 45 อัตรา ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเสนอพิจารณาร่วมกับคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก่อน จากนั้นนำเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ดูแลเรื่องบุคลากร พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

           "ทุกวันนี้กรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ในเขตพื้นที่การศึกษามี 17,272 อัตรา แต่ยังไม่สามารถบรรจุได้ตามกรอบที่กำหนดไว้ หลายเขตพื้นที่การศึกษามีคนทำงานน้อยก็จะทำให้มีปัญหาในการทำงานอยู่บ้าง ฉะนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังในเขตพื้นที่การศึกษาใหม่จะทำให้สามารถจัดเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสมกันในแต่ละเขต เช่น เขตพื้นที่การศึกษาใดที่อัตรากำลังมีเยอะ เมื่อมีตำแหน่งเกษียณอายุราชการก็จะนำอัตราที่ได้ไปเกลี่ยให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่อัตรากำลังมีน้อย" นายอนันต์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ครม.อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

            ครม.อนุมัติในหลักการแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 ดำเนินการพัฒนากำลังคนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริงด้วย

สาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ

วิสัยทัศน์ กำลังคนเพียงพอ มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
- ผลิตกำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
- พัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล
- สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่กำลังคนในทุกภาคส่วน
- สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมให้กำลังคนมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
- มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน
- กำลังคนมีศักยภาพสูง ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้
- กำลังคนมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่
- มีการบูรณาการการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำลังคนมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านต่อ  http://www.moe.go.th/websm/2012/jul/181.html

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง