วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สาระสำคัญของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖
๑. หลักการ
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  มีหลักการสำคัญ ดังนี้
๑.๑ จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๒ พัฒนาเด็กพิการโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะของเด็กพิการและครอบครัว
๑.๓ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กพิการสามารถดำรงชีวิตได้เต็มศักยภาพอย่าง มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.๔ เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
๑.๕ เน้นการมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการ
๑.๖ ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับและทบทวนแผนเพื่อพัฒนาเด็กพิการ              
         ๒. จุดหมาย
         มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
          ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
              หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
              ๓.๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
    ๓.๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน
    ๓.๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
    ๓.๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
    ๓.๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ
    ๓.๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
    ๓.๗. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
    ๓.๘. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
    ๓.๙. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
    ๓.๑๐. มีความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
          การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับ เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  จำเป็นต้องคำนึงถึงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง