วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แบบทดสอบความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

1.      การศึกษาพิเศษ มีที่มาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราใด?
ก.       มาตรา 6           ข.  มาตรา 8            ค.  มาตรา 9            ง.  มาตรา 10
2.       ข้อใดหมายถึง ครูการศึกษาพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับ 2 พ.ศ.2556 ?
ก.     ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี
ข.     ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ค.     ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการ
ง.      ข และ ค
3.       คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ปัจจุบันมีกี่คน ?
ก.      21  คน              ข.  27 คน                ค.  28 คน                ง.  29 คน
4.       ใครเป็นรองประธานคนที่ 2 ใน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ?
ก.     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข.     ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ง.      ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการ
5.       ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ?
ก.     เลขาธิการสภา
ข.     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค.     เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง.      อธิบดีกรมการแพทย์
6.       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระกี่ปี ?
ก.      2 ปี                       ข.  3 ปี                             ค.  4 ปี                             ง.  5 ปี
7.      หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ก.     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.     สำนักงานการศึกษาพิเศษ
ค.     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง.      ศูนย์การศึกษาพิเศษ
8.      ข้อใดคือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ก.     Individualized Education Plan                   ค.  Individualized Education Program
ข.     Individualized Education Project                ง.  Individualized Education Prompt 

9.      แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ต้องปรับปรุงอย่างไร
ก.     ทุกๆ 1 ปี                                             ค.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข.     ทุกภาคเรียน                                         ง.  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ก.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.      ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ
11.  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษมีกี่คน
ก.      21  คน                  ข.  27 คน                ค.  28 คน                ง.  29 คน
12.   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ คือ
ก.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.      ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
13.   กรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษมีกี่คน
ก.     5  คน           ข.  7 คน                 ค.  10 คน                ง.  14 คน
14.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษมีกี่คน
ก.     5  คน           ข.  7 คน                 ค.  10 คน                ง.  14 คน
15.  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย
ก.     องค์กรเอกชนด้านคนพิการต่างประเภทกันจำนวน 5 คน                                                                   และด้านผู้ด้อยโอกาสจำนวน 1 คน
ข.     องค์กรเอกชนด้านคนพิการต่างประเภทกันจำนวน 5 คน                                                                        และด้านผู้ด้อยโอกาสจำนวน 2 คน
ค.     องค์กรเอกชนด้านคนพิการต่างประเภทกันจำนวน 5 คน   และด้านผู้ด้อยโอกาสจำนวน 3 คน
ง.      องค์กรเอกชนด้านคนพิการต่างประเภทกันจำนวน 5 คน   และด้านผู้ด้อยโอกาสจำนวน 4 คน
16.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ มีวาระกี่ปี ?
ข.      2 ปี                       ข.  3 ปี                             ค.  4 ปี                             ง.  5 ปี
17.  ผู้มีอำนาจและหน้าที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ คือ?
ก.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.      ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
18.   การให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ให้จัดทำเป็นกฎหมายใด?
ก.     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ข.     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ค.     ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19.   ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552  ซึ่งครูการศึกษาพิเศษต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อย่างไร
ก.      ปีละ 1 ครั้ง                                ค.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข.     ภาคเรียนละ 1 ครั้ง                       ง.  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
20.   ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552  ซึ่งครูการศึกษาพิเศษต้องได้รับการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างไร
ก.     ปีละ 1 ครั้ง                                 ค.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข.     อย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง                    ง.  อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง

ค้นคว้าหาคำตอบดูนะครับ!

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง