วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 420/2559 ผลประชุมองค์กรหลัก

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้หน่วยงานและองค์กรหลักได้รายงานความก้าวหน้าการทำงานในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นสำคัญซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
Thailand 4.0  ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงดำเนินการขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการทำงานให้เกิดผลชัดเจน 2ระยะ โดยระยะแรก จะใช้เพื่อการบริหารจัดการทุกหน่วยงาน เช่น การลดภาระการใช้กระดาษให้น้อยลงให้มากที่สุดจนถึงระดับโรงเรียน ส่วนระยะที่สอง มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนหลักนำระบบ e-Office มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น งานธุรการ งานรับส่งหนังสือ การติดต่อประสานงาน การรับส่งข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) เต็มรูปแบบ และจะกำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับทุกหน่วยงานด้วย เช่น ในระยะแรก เดือน อาจจะลดการใช้กระดาษลง 15% เป็นต้น
การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 (6th APEC Education Ministerial Meeting) ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู  ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ทั่วโลกคิดตรงกันใน เรื่อง คือ 1) เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ 2การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะภายใน เป็นทักษะที่เกี่ยวกับคน และการใช้ชีวิต หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิลปะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานเชิงบูรณาการ การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งต้องเกิดจากการพัฒนาภายในของแต่ละบุคคล 3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น 4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดย รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแนวทางการจัดทำงบประมาณ โดยใช้กรอบ นโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักเพื่อตอบโจทย์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) ครู 3) การบริหารจัดการ 4) ICT เพื่อการศึกษา 5) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 6) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง