วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 456/2559 ผลประชุมองค์กรหลัก 9/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภายหลังการประชุม รมว.ศึกษาธิการ มอบนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงผลการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งแต่ละองค์กรหลักได้รายงานความคืบหน้าการทำงานโดยสรุป ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
lนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า สป.ได้รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบใน 2 เรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1) โครงสร้างการบริหารจัดการงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรแต่ละหน่วยงานแยกกันทำ ส่งผลให้ขาดเอกภาพและไม่เกิดความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งขาดหน่วยงานกลางในการประสานให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกระดับทุกประเภท จึงได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อไปหารือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ และคณะทำงานชุดดังกล่าวได้มานำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม  ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยว่าต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ อาจเป็นชื่อกรมวิชาการหรือไม่ก็ได้ ส่วนโครงสร้างการบริหารงานนั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอให้คณะทำงานกลับไปคิดต่อ 2 แบบ คือ 1) อาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำหน่วยงานต่าง ๆ ด้านวิชาการทั้ง สป., สพฐ., สอศ., กศน., สช. มารวมกันว่าจะขึ้นกับ สป. หรือ สพฐ. 2) อาจจัดตั้งในรูปแบบองค์การมหาชนโดยรวม สสวท. เข้ามาด้วยเพื่อดูแลในภาพรวม อย่างไรก็ตามในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด เห็นควรจะต้องกำหนดให้มีศึกษานิเทศก์เข้ามาดูแลด้วย  โดยจะต้องพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นศึกษานิเทศก์ และความก้าวหน้าของสายงานศึกษานิเทศก์ด้วย
2) การปรับปรุงมาตรฐานหนังสือและตำราเรียน  ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องหนังสือเรียนในโครงการหนังสือเรียนฟรี ซึ่งปัจจุบันมีครูจำนวนมากยังคงสอนตามคู่มือและแบบฝึกการสอน ไม่ได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะสมต่อสภาพการเรียนรู้หรือบริบทของผู้เรียนแต่ละคน ที่ประชุมจึงมีแนวคิดที่จะทบทวนระบบการตรวจสอบหนังสือและตำราเรียนที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์เอกชนต่าง ๆ จัดพิมพ์จำหน่าย เพราะที่ผ่านมาต้นสังกัดจะตรวจเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น แต่ต่อไปจะปรับเป็นการตรวจรวมไปถึงคู่มือครู แบบฝึกหัด แผนการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์ด้วย เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานและให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรทุกระดับ รวมทั้งการประเมินต้องเชื่อมโยงกับ สทศ.ด้วย โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง