วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ การบริหารงบประมาณ(เฉลย)

1. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ จัดอยู่ในงบประมาณหมวดใด
ก. งบบุคลากร
ข. งบดำเนินการ
ค. งบเงินอุดหนุน
ง. งบอื่นๆ

2. ค่าตอบแทน หมายถึง
ก. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ข. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ค. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ง. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

3. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมในสถานศึกษา ถือว่าเป็นค่าอะไร
ก. ค่าตอบแทน
ข. ค่าใช้สอย
ค. ค่าวัสดุ
ง. ค่าครุภัณฑ์

4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า วัสดุ
ก. สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
ข. สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป ไม่แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
ค. สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
ง. สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

5. การสร้างห้องน้ำนักเรียนงบประมาณ 45,000 บาท จัดอยู่ในงบประมาณประเภทใด
ก. งบลงทุน
ข. งบดำเนินงาน
ค. งบอุดหนุน
ง. งบพัฒนา

6. การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อชุดราคา 21,000 บาท ใช้งบประมาณประเภทใด
ก. ค่าใช้สอย
ข. ค่าครุภัณฑ์
ค. ค่าตอบแทน
ง. ค่าสาธารณูปโภค

7. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทใด
ก. ค่าใช้สอย
ข. ค่าครุภัณฑ์
ค. ค่าตอบแทน
ง. ค่าวัสดุ

8. ค่าจ้างเหมาจัดสวนในโรงเรียนราคา 55,000 บาท จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทใด
ก. ค่าใช้สอย
ข. ค่าครุภัณฑ์
ค. ค่าตอบแทน
ง. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

9. ข้อใดไม่ใช่ การมอบอำนาจ อนุมัติจ่ายเงิน ตามคำสั่ง ที่ 161/2549 สั่ง ณ 16 ก.พ. 2549 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา
ก. ผอ.รร. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งละไม่เกิน 10 ล้าน
ข. ผอ. สพท. ครั้งละไม่เกิน 12 ล้านบาท
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท
ง. เป็นการมอบอำนาจทุกข้อ

10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของการใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน
ก. ค่าอาหารกลางวัน จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง
ข. ค่าเช่าพาหนะในการเดินทางของนักเรียน
ค. ค่าจ้างตัดเสื้อผ้าสำหรับนักเรียน ม.1- ม.4
ง. เป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานทุกข้อ

11. โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน สามารถเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาได้ในอัตราเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่าวันละ 20000 บาท
ข. ไม่เกินวันละ 20000 บาท
ค. ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20000 บาท
ง. ไม่เกินครั้งละ 20000 บาท

12. ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ศธ 04002/383 เงินรายได้สถานศึกษาที่เกินวงเงินการเก็บรักษาให้นำฝากที่ใด
ก. ธนาคาร
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คลังจังหวัด
ง. ตู้เซฟ

13. เงินรายได้สถานศึกษาที่มีนักเรียนจำนวน 122 คน สามารถนำฝากธนาคารได้ในอัตราเท่าใด
ก. ครั้งละ 100000 บาท
ข. ไม่เกิน 100000 บาท
ค. ครั้งละ 1000000 บาท
ง. ไม่เกิน 1000000 บาท

14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเก็บรักษาวงเงินสำรองจ่ายรายได้สถานศึกษาได้ในอัตราเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่าวันละ 100000 บาท
ข. ไม่เกินวันละ 100000 บาท
ค. ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100000 บาท
ง. ไม่เกินครั้งละ 100000 บาท

15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำรายได้สถานศึกษาฝากธนาคารได้ในอัตราเท่าใด
ก. ครั้งละ 3000000 บาท
ข. ไม่เกิน 3000000 บาท
ค. ครั้งละ 5000000 บาท
ง. ไม่เกิน 5000000 บาท

16. เงินอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาจากเงินงบประมาณ สถานศึกษาสามารถเก็บไว้เป็นเงินสำรองจ่ายได้ในอัตราใด
ก. ไม่สามารถจัดเก็บได้
ข. ไม่ระบุจำนวนเงิน
ค. ไม่ต่ำกว่า 20000 บาท
ง. ไม่เกิน 20000 บาทต่อวัน

17. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 5 มีนาคม 2551
ข. 6 มีนาคม 2551
ค. 7 มีนาคม 2551
ง. 8 มีนาคม 2551

18. ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก. Government Financial Management Information System
ข. Government Financial Money Information System
ค. Government Fiscal Money Information System
ง. Government Fiscal Management Information System

19. ผู้รักษาการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551คือ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

20. การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
ก. 5000 บาท
ข. 5000 บาทขึ้นไป
ค. 50000 บาท
ง. 50000 บาทขึ้นไป

21. ใครเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงตามวงเงินที่กำหนดในระเบียบนี้
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. คลังจังหวัด
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี

22. ส่วนราชการที่ต้องจ่ายเงินในลักษณะทุกสิ้นเดือน จะต้องขอเบิกภายในระยะเวลาใด
ก. ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
ข. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ค. ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ง. ไม่ได้กำหนดชัดเจน แต่ต้องขอเบิกภายในเดือนนั้น

23. สำนักงานที่อยู่ต่างประเทศ หากมีเงินเหลือจ่าย จะต้องนำส่งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณภายในกำหนดระยะเวลาใด
ก. ก่อน 30 กันยายนของทุกปี
ข. ภายใน 30 วันก่อนสิ้นปี
ค. ภายใน 60 วันก่อนสิ้นปี
ง. ภายใน 90 วันก่อนสิ้นปี

24. ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
ก. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
ค. ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
ง. มีระบุทุกข้อ

25. การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
ก. 5000 บาท
ข. 5000 บาทขึ้นไป
ค. ต่ำกว่า 5000 บาท
ง. ไม่ได้ระบุ

26. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้าราชการสามารถยืมเงินสำรองในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้กี่วัน
ก. ไม่เกิน 15 วัน
ข. ไม่เกิน 30 วัน
ค. ไม่เกิน 60 วัน
ง. ไม่เกิน 90 วัน

27. ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้าราชการสามารถยืมเงินสำรองในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรได้กี่วัน
ก. ไม่เกิน 15 วัน
ข. ไม่เกิน 30 วัน
ค. ไม่เกิน 60 วัน
ง. ไม่เกิน 90 วัน

28. การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
ก. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ข. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ค. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ง. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

29. การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
ก. ก. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ข. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ค. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
ง. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

30. กรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินภายในกำหนดระยะเวลาใด
ก. อย่างช้าไม่เกิน 7 วันนับแต่วันครบกำหนด
ข. อย่างช้าไม่เกิน 15 วันนับแต่วันครบกำหนด
ค. อย่างช้าไม่เกิน 30วันนับแต่วันครบกำหนด
ง. อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับแต่วันครบกำหนด

31. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบ ภายในกำหนดระยะเวลาใด
ก. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณปัจจุบัน
ข. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณถัดไป
ค. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31ตุลาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน
ง. อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป

32. ตู้นิรภัยของทางราชการต้องให้มีลูกกุญแจ จำนวนเท่าใด
ก. 2 สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่า 2 ดอก
ข. อย่างน้อย 2 สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่า 2 ดอกแต่ไม่เกิน 3 ดอก
ค. 3 สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่า 2 ดอก
ง. อย่างน้อย 3 สำรับ แต่ละสำรับไม่น้อยกว่า 2 ดอกแต่ไม่เกิน 3 ดอก

33. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับใดในการเก็บรักษาเงินหรือลูกกุญแจตู้นิรภัย
ก. ระดับ 3 ขึ้นไป
ข. ระดับ 4 ขึ้นไป
ค. ระดับ 5 ขึ้นไป
ง. ไม่ได้ระบุระดับ แต่อยู่ในดุลยพินิจ

34. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันของส่วนราชการให้ดำเนินการอย่างไร
ก. จัดทำเป็นประจำทุกวัน
ข. จัดทำเป็นประจำวันเว้นวัน
ค. จัดทำเป็นประจำรายงานทุกสัปดาห์
ง. อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

35. เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการจำนวน 15000 บาท ต้องนำส่งอย่างไร
ก. อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน
ข. อย่างช้าไม่เกิน 3 วันการ
ค. อย่างช้าไม่เกิน 5 วัน
ง. อย่างช้าไม่เกิน 5 วันการ

36. ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ข. ค่าวารสารโรงเรียน
ค. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในเวลาเรียน
ง. เบิกได้ทุกข้อ

37. แบบ7218 คืออะไร
ก. แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร กรณีผู้มีสิทธิประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิก
ข. แบบแจ้งการใช้สิทธิและแบบส่งหนังสือตอบการแจ้งการใช้สิทธิ
ค. แบบหนังสือแสดงเจตนาของรับสิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร กรณีไปช่วยราชการต่างส่วนราชการ
ง. แบบงบหน้าใบสำคัญเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

38. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก. ไม่เกิน 450 บาท
ข. ไม่เกิน 550 บาท
ค. ไม่เกิน 650 บาท
ง. ไม่เกิน 750 บาท

39. ค่าที่พัก ฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง บุคคลภายนอก ห้องคู่ เป็นจำนวนเงินเท่าใด
ก. ไม่เกิน 600 บาท
ข. ไม่เกิน 750 บาท
ค. ไม่เกิน 900 บาท
ง. ไม่เกิน 1200 บาท

40. ค่าอาหารการฝึกอบรมข้าราชการระดับต้น กลาง บุคคลภายนอกในสถานที่เอกชน ไม่ครบทุกมื้อ
ก. ไม่เกิน 300 บาท
ข. ไม่เกิน 350 บาท
ค. ไม่เกิน 400 บาท
ง. ไม่เกิน 600 บาท

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม