วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เฉลย แนวข้อสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1. ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติราชการที่สถานศึกษา ไม่มีสิทธิลาประเภทใด
ก. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ข. ลาพักผ่อน
ค. ลาอุปสมบท
ง. ลาเข้ารับการตรวจเลือก
2. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู(สพฐ.) ลาอุปสมบทคือ
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข. ผู้อำนวยการ สพท.
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ช้าราชการครูลาป่วยและลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งได้ตามข้อใด
ก. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 15 วัน
ข. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 20 วัน
ค. ลาป่วย 90 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน
ง. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน
4. ผู้ที่จะขออุปสมบทต้องยื่นใบลาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
5. การลาประเภทใดไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต
ก. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข. ลาเข้ารับการตรวจเลือก
ค. ลากิจส่วนตัว
ง. ลาพักผ่อน
6. ข้าราชการมีสิทธิลาติดตามคู่สมรสได้ไม่เกินกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
7. วันลาตามข้อใดนับเฉพาะวันทำการ
ก. ลากิจส่วนตัว
ข. ลาพักผ่อน
ค. ลาป่วย
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้าราชการครูจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการกี่เดือน
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 5 เดือน
ง. 6 เดือน
9. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมาข้าราชการที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องมีวันลากิจส่วนตัวและลาป่วยไม่เกินกี่วัน
ก. 45 วัน
ข. 46 วัน
ค. 22 วัน
ง. 23 วัน
10. ข้าราชการซึ่งลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนปรนให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ถ้าวันลาไม่เกินกี่วันทำการ
ก. 15 วันทำการ
ข. 10 วันทำการ
ค. 7 วันทำการ
ง. 5 วันทำการ
11. ข้าราชการมาปฏิบัติราชการไม่ได้ เป็นเพราะเหตุพฤติการณ์พิเศษจริงซึ่งให้หยุดราชการได้โดย
ก. ถือเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข. ไม่นับเป็นวันลา ตามจำนวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ค. สั่งพักราชการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
12. ลากิจโดยไม่ส่งใบลากิจ แม้ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเตือนแล้วถึง 3 ครั้ง มีความผิดกรณีใด
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ค. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ง. รายงานเท็จ
13. ข้าราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการ ระหว่างการลาให้ถือว่าการลาหมดเขตลงเมื่อใด
ก. วันก่อนวันเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข. วันเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ
ค. วันเข้ารายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ง. วันปฏิบัติราชการวันแรก
14. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษามีความมุ่งหมายที่สำคัญอย่างไร
ก. เพื่ออบรมสั่งสอน
ข. เพื่อให้เข็ดหลาบ
ค. เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ
ง. ข้อ ก และข้อ ข
15. ข้อใดไม่ใช่ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในปัจจุบัน
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ตัดคะแนนความประพฤติ
ค. ทำทัณฑ์บน
ง. พักการเรียน
16. โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำผิดกี่สถาน
ก. 3 สถาน
ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน
ง. 6 สถาน
17. ผู้มีอำนาจลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาคือผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ครูประจำชั้น
ง. ถูกทุกข้อ
18. สถานศึกษาระดับใดมีอำนาจลงโทษได้ทุกสถาน
ก. ระดับประถมศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัด
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ
ง. ทุกระดับ ลงโทษได้ทุกสถาน
19. ข้อใดเป็นเวลาทำงานของข้าราชการทั่วไป
ก. 08.00-16.00 น.
ข. 08.15-16.30 น.
ค. 08.30-16.30 น.
ง. 08.30-16.45 น.
20. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดเวลาทำงานของข้าราชการทั่วไป
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. กระทรวง
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กรม
21. ข้อใดเป็นเวลาทำงานของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั่วไป
ก. 08.00-16.00 น
ข. 08.15-16.30 น.
ค. 08.30-16.30 น.
ง. 08.30-16.45 น.
22. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์คือ
ก. ให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน และวันจันทร์อีก 1 วันก็ได้
ข. ให้หยุดวันเสาร์อีก 1 วัน และวันอาทิตย์อีก 1 วัน
ค. ให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน และวันพระอีก 1 วันก็ได้
ง. ให้หยุดวันอาทิตย์ 1 วันและวันอื่นอีก 1 วันก็ได้
23. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
ก. สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง
ข. สัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง
ค. สัปดาห์ละ 38 ชั่วโมง
ง. สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
24. ถ้าจำเป็นต้องทำการสอนนอกเวลาทำงานตามที่ได้รับอนุญาตไว้ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ต้องขออนุญาตจากใคร
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเอง
25. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเกี่ยวกับวันปิดภาคเรียน ไว้อย่างไร
ก. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้ครูหยุดพักผ่อนได้
ข. สถานศึกษาจะให้ครูมาปฏิบัติราชการไม่ได้
ค. สถานศึกษาจะต้องให้ครูมาปฏิบัติงานเพราะเป็นวันหยุดของเด็ก
ง. สถานศึกษาอนุญาตให้ครูลาได้โดยไม่คิดเป็นวันลา
26. วันที่สถานศึกษามีการสอนชดเชย เนื่องจากสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษให้ปฏิบัติตามข้อใด
ก. ให้ถือว่าเป็นวันทำงานปกติ
ข. ไม่ถือเป็นวันทำงานปกติ
ค. ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้มาปฏิบัติงาน
ง. ไม่มีข้อถูก
27. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นิสิตนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ พ.ศ 2548 หมายถึง
ก. การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี
ข. การพานักเรียนไปแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตามคำสั่งของผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะเป็นเวลาเปิดทำการสอนหรือไม่ก็ตาม
ง. ถูกทุกข้อ
28. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
29. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
ข. นักเรียนนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบ
ค. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
30. ต้องมีครูควบคุมนักเรียนประถมศึกษาไปนอกสถานศึกษา ตามเกณฑ์ข้อใด
ก. 1 ต่อ 10
ข. 1 ต่อ 15
ค. 1 ต่อ 20
ง. 1 ต่อ 30
31. ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน
ก. หัวหน้าสถานศึกษา
ข. ครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการกพฐ.
32. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาค้างคืนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใครเป็นผู้อนุญาต
ก. หัวหน้าสถานศึกษา
ข. ครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการกพฐ.
33. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร ( สพฐ ) จะต้องขออนุญาตใครก่อน
ก. ผอ.สพท.
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
34. การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ให้ส่งคำสั่งขออนุญาตถึงผู้พิจารณาอนุญาตก่อนเวลาออกเดินทางตามข้อใด
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ง. ก่อนวันออกเดินทาง
35. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน สำหรับการบริจาคคือข้อใด
ก. ไม่ถึง 1 ล้านบาท
ข. ไม่ถึง 5 ล้านบาท
ค. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
ง. ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
36. เลขาธิการกพฐ. ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน สำหรับการบริจาคคือข้อใด
ก. ไม่ถึง 1 ล้านบาท
ข. ไม่ถึง 5 ล้านบาท
ค. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
ง. ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป
37. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน สำหรับการบริจาคคือข้อใด
ก. ไม่ถึง 1 ล้านบาท
ข. ไม่ถึง 5 ล้านบาท
ค. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
ง. ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
38. การบริจาคเงินทรัพย์สินหรือแรงงาน ในวงเงินเท่าใดให้ประกาศอนุโมทนาลงในราชกิจานุเบกษาด้วย
ก. ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
39. การบริจาคเงินทรัพย์สินหรือแรงงาน ในวงเงินเท่าใดสามารถแสดงความจำนงขอพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเกียรติยศให้แก่สถานศึกษาที่สร้างขึ้นได้
ก. ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ค. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ง. ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
40. หลักฐานการรับนักเรียนในกรณีไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อนที่สำคัญอันดับแรกคือข้อใด
ก. สำเนาทะเบียนบ้าน
ข. สูติบัตร
ค. หนังสือรับรองการเกิด
ง. บันทึกแจ้งประวัติบุคคล
41. ผู้มีอำนาจแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุที่สถานศึกษาเขียนผิด หรือเขียนตก คือผู้ใด
ก. เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียน
ข. ครูที่เขียนผิดพลาด
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผอ.สพท.
42. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ก. 4 ชนิด
ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด
ง. 7 ชนิด
43. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความคือหนังสือราชการชนิดใด
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน
44. หนังสือประทับตราใช้ประทับตราแทนการลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับใด
ก. ระดับกรมขึ้นไป
ข. ระดับกองขึ้นไป
ค. ระดับแผนกขึ้นไป
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
45. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
ก. ประกาศ
ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว
ง. ถูกทุกข้อ
46. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในทางราชการมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด คือ หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม
ข. 3 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม และบันทึก
ค. 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสือต่างๆ
ง. 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
47. ชั้นความเร็วพิเศษแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท คือ โดยเร็ว และด่วน
ข. 2 ประเภท คือ โดยเร็ว และด่วนมาก
ค. 3 ประเภท คือ โดยเร็ว ด่วน ด่วนที่สุด
ง. 3 ประเภท คือด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
48. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วเป็นชั้นความเร็วใด
ก. โดยเร็ว
ข. ด่วน
ค. ด่วนมาก
ง. ด่วนที่สุด
49. หนังสือราชการปกติจัดทำขึ้นกี่ฉบับ
ก. ฉบับเดียว
ข. ๒ ฉบับ
ค. ๓ ฉบับ
ง. ๔ ฉบับ
50. เจ้าหน้าที่ระดับใดสามารถรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือราชการได้
ก. ระดับ ๒ ขึ้นไป
ข. ระดับ ๓ ขึ้นไป
ค. ระดับ ๔ ขึ้นไป
ง. ระดับ ๕ ขึ้นไป

5 ความคิดเห็น:

ครูแขก กล่าวว่า...

ขอเฉลยข้อสอบของวันที่ 25 ธ.ค. 51 ด้วยคะ
เข้าค่ายลูกเสือ เลยไม่ได้เปิดดูเฉลย ขอขอบคุณ
ครูแขก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เฉลยในตัวแล้วครับ อยู่ทางขวามือของเดือนธันวาคม เปิดดูนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆค่ะ

adam กล่าวว่า...

43. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความคือหนังสือราชการชนิดใด
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ตอบ หนังสือภายในครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม