วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

ศัพท์ทางสารสนเทศ

1. MIS = Management Information System = ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. CPU = Central Processer Unit = หน่วยประมวลผลกลาง
3. Data = ข้อมูล
4. Database = ฐานข้อมูล
5. Information = สารสนเทศ
6. Network = ระบบเครือข่าย
7. Operation = ระดับปฏิบัติการ
8. EIS = Executive Information System = เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
9. ICT = Information & Communication Technology = เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
10. LAN = Local Area Network = เครือข่ายเฉพาะพื้นที่
11. WAN = Wide Area Network = เครือข่ายหลายพื้นที่
12. Intranet = เครือข่ายภายใน
13. Internet = เครือข่ายภายนอก
14. E- GOVERNMENT = เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานของรัฐบาล
15. E-COMMERCE = เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพานิชย์กรรม
16. E-INDUSTRY = เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการอุตสาหกรรม
17. E-EDUCATION = เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
18. E-SOCIETY = เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคม
19. Knowledge = ความรู้
20. Content = สาระทางการศึกษา
21. Courseware center = ศูนย์ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์
22. e-Learning = การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
23. e – Book = หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
24. e-Library = ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
25. Lifelong Learning = การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
26. OC = Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ
27. PMOC = Prime Minister Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
28. MOC = Ministerial Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
29. DOC = Department Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
30. POC = Provincial Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
31. APOC = Area Provincial Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.ทุกเขตในจังหวัด
32. AOC = Area Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.
33. SOC = School Operation Center = ศูนย์ปฏิบัติการสถานศึกษา
34. GIS = Geographic Information System = ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
35. TPS = Transaction Processing System = ระบบประมวลผลธุรกรรม
36. OM = Operating Manager = ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
37. TM = Tactical Manager = ผู้บริหารระดับสั่งการ หรือระดับกลาง
38. DSS = Decision Support System = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
39. SM = Strategic Manager = ผู้บริหารระดับนโยบาย หรือระดับสูง
40. ESS = Executive Support System = ระบบการสนับสนุนระดับนโยบาย
41. ES = Expert System = ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม