วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ความรอบรู้ทั่วไป2551

ความรอบรู้ทั่วไปเพื่อเตรียมสอบในตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา / ครูผู้ช่วย โดย ผอ.ยุทธพงษ์ชัย
ด้านนโยบายกระทรวงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/ ข่าวคราวในกระทรวงและข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจ
1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1.1.เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
1.2.ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.3.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
1.4.กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น
1.6.การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.การประชุม SEAMEC 12-13 มีนาคม 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม
SEAMEC (การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงไต้) ครั้งที่ 43
ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ( ประธานสภา SEAMEC คือ H.E. Datuk Hishammuddin Tun Hussen ชาวมาเลเชีย)
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการคือ รศ.ธงทอง จันทรางศุ
4.ข่าวการปลอมแปลงหนังสือเรียน(ลักษณะหนังสือแบบเรียนปลอม)
4.1.หนังสือปลอมจะพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาวธรรมดามีน้ำหนักมากกว่าหนังสือจริง ซึ่งพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา มีสีเหลืองนวล เนื้อบาง มีน้ำหนักเบา
4.2.หนังสือปลอมจะมีสีของปกและเนื้อที่มีการพิมพ์ 4 สี ที่เข้มและสดกว่าหนังสือจริง สามารถมองเห็นความแตกต่างของสีได้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับของจริง
4.3.หนังสือปลอมจะมีการเย็บเล่มไม่ปราณีต มีการทากาวสันเป็นช่วงหรือเป็นจุดๆ ไม่ทากาวตลอดทั้งเล่ม ไม่มีความคงทนแข็งแรง และไม่เรียบร้อย สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า
4.4.หนังสือปลอม เมื่อใช้แว่นขยายส่องดู ตัวอักษรทั้งหน้าปก และในเล่ม ไม่คมชัด มีรอยแตก ของตัวหนังสือเห็นได้ชัด
5.การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ก.ศ.น.) 25 มีนาคม 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัย(ก.ศ.น.)
6.การประชุม ผอ.สพท. 185 เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการ 4 ปี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
6.1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย
6.2.พัฒนาหลักสูตร / ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
6.3.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
6.4.ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ปี รวมอนุบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6.5.การสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
6.6.ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ
7.การประชุมGMS ครั้งที่ 3
วันที่ 30-31 มีนาคม 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม
GMS (การประชุมสุดยอดผู้นำ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง)
ณ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย , ลาว , พม่า , เวียดนาม , กัมพูชา , จีน
8.โครงการให้เด็กมีประสบการการทำงานระหว่างวัยเรียน
มีการจัดแถลงข่าว 9 เมษายน 2551 ใช้ชื่องานว่า เรียนรู้งาน……..สานฝันเด็กไทย
(Learn @ Work Catch You Dream)
9.นโยบายเรียนฟรี 14 ปี (รัฐธรรมนูญ 50 เรียนฟรี 12 ปี )
ครม.อนุมัติในหลักการเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2551 ให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 / 2551 ดังนี้
ก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท / คน / ปี
ประถมศึกษา 1,900 บาท / คน / ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท / คน / ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท / คน / ปี
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
มีผลบังคับใช้ 21 กุมภาพันธ์ 2551
11.ทฤษฎีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 2 สูงเจ้าของแนวคิด นายธนินท์ เจียรวนนท์ (เจ้าสัว ซีพี)
สูงที่ 1 สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น
สูงที่ 2 เงินเดือนข้าราชการและภาคเอกชนต้องปรับสูงขึ้น
12.ภาวะราคาข้าว
ประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุด 3 ลำดับแรก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย
ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุด 3 ลำดับแรก ไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา
ประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุด 3 ลำดับแรก ฟิลิปปินน์ อินโดนีเซี ไนจีเรีย
13.การประชุม Bangkok Climate Change Talks
มีนาคม - 4 เมษายน 2551 ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการ
ว่าด้วยความร่วมมือในระยะยาวการแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 13 (COP 13)
ครั้งที่ 2 การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต ที่ บาหลี อินโดนีเซีย

บุคคลที่น่าสนใจ
1.นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 50
3.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
3.2.นายพงศกร อรรณพพร
4.ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
5.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
6.โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
7.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.จรวยพร ธรณินทร์
8.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
9.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประเสริฐ งามพันธ์
10.ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
11.เลขาธิการคุรุสภา
ดร.จักพรรดิ์ วะทา
12.เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.อำรุง จันทวานิช
13.ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
14.เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.)นายเกษม กลั่นยิ่ง
15.ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
16.ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช
17.เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายวีรศักดิ์ วงศ์สมบัติ
18.เลขาธิการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุเมธ แย้มนุ่น
19.ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นางอุทุมพร จามรมาน
20.ประธาน คตส. นายนาม ยิ้มแย้ม
21.เลขาธิการ คตส. นายแก้วสรร อติโพธิ์
22.ประธาน ปปช. นายปานเทพ กล้าณรงค์
23.เลขาธิการ ปปช. นายศราวุธ เมนะเศวต
24.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิฐ
25.ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
26.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์
27.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)(วาระ 7 ปี) นายอภิชาติ สุขัคคานนท์
28.กรรมการการเลือกตั้ง
28.1.นางสดศรี สัตยธรรมล
28.2.นายประพันธ์ นัยโกวิทย์
28.3.นายสมชัย จึงประเสริฐ
28.4.นายสุเมธ อุปนิสากร
29.เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายสุทธิพล ทวีชัยการ
30.ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นางพรศิริ มโนหาญ
31.ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
นาย มณฑล สงวนเสริมศรี
32.พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
33.ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)
นายวรสิทธ์ โรจนพานิช
34.ประธาน๕ณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)
นายชัย ชิดชอบ
35.ประธานวุฒิสภา
นายประสพสุข บุญเดช
รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 นายนิคม ไวยรัชพานิช
รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 นางทัศนา บุญทอง
36.ประธานสภาผู้แทนราษฎร
นายยงยุทธ ติยะไพรัช
37.กวีซีไรท์ ปี 2550
นายมนตรี ศรียงค์ (ชาวสงขลา) จากเรื่อง โลกในดวงตาข้าพเจ้า
38.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายกำพล กิตติอำพล
39.ประธานศาลฎีกา
นายวิรัช ลิ้มวิชัย
40.ประธานสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายสุทน เหมือนประสิทธิเวช
41.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นางธาริษา วัฒนเกศ
42.หนังสือ ลับ ลวง พราง หนังสือขายดี
แต่งโดย วาสนา นาน่วม
43.เจ้าของรางวัล"ศรีบูรพา" ประจำปี 2550
นายสุทธิชัย หยุ่น
44.ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2550
นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ
45.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (9 คน)
1.นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
2.นายจรัญ ภักดีธนากุล
3.นายสุพจน์ ไข่มุกด์
4.นายเฉลิมพล เอกอุรุ
5.นายนุรักษ์ มาประณีต
6.นายบุญส่ง กุลบุปผา
7.นายชัช ชลวร
8.(อยู่ระหว่างการสรรหา)
9.(อยู่ระหว่างการสรรหา)


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
1.เด็กแว้น หมายถึง เด็กชายชอบขับรถซิ่ง รถแข่งบนถนน กวนเมือง
2.เด็กสก๊อย หมายถึง เด็กหญิงนั่งซ้อนท้ายเด็กขับรถซิ่ง
3.GMS การประชุมสุดยอดผู้นำ 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย ลาวพม่า เวียดนาม กำพูชา และจีน
4.Earth hour
กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟฟ้า 1 ชั่วโมงลดภาวะโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 29 มีนาคม 2551
5.เวปไซต์ สทศ.
www.niets.or.th
6.ธนาคารสวาลบาร์ด หมายถึง ธนาคารเก็บเมล็ดพืชพรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์
7.VC หมายถึง ระบบควบคุมเชิงประจักษ์
8.OUC หมายถึง โปรแกรมต้นทุนผลผลิต
9.AIC หมายถึง พลังสร้างสรรค์ชุมชน (อยู่ในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ มีหลักการพัฒนาคือ การเปิดใจกว้างและการมีจิตสาธารณะ)
10.Fix - It - Center หมายถึง ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
11.เวปไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
www.moe.go.th
12.เวปไซต์ สพฐ
www.obec.go.th
13.เวปไซต์คุรุสภา
www.ksp.go.th
14.SMIS หมายถึง โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
15.OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
16.B - OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
17.M - OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลคุรุภัณฑ์
18.P - OBEC หมายถึง โปรแกรมข้อมูลบุคลากร
19.GFMIS หมายถึง ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิก
20.GIS หมายถึง สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
21.Student 44 หมายถึง โปรแกรมวัดผลประเมินผล
22.BBL.(BRAIN BASED LEARNING)หมายถึงการจักการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง
23.Global warming หมายถึง วิกฤติโลกร้อน
24.ซับไพร์ม หมายถึง วิกฤติสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เกิดในสหรัฐอเมริกา)
25.คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2551
สามัคคี มีวินัย ไฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
26.สถาปัตยกรรมไทย หมายถึง ศาลาไทย
27.สัตว์ประจำชาติไทย หมายถึง ช้างไทย
28.ดอกไม้ประจำชาติไทย หมายถึง ดอกราชพฤกษ์(คูน)
29.K.P.I. ( Key Performance Indicater) หมายถึง ตัวชี้วัดความสำเร็จ
30.SPBB. หมายถึง การจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
31.Green Society หมายถึง การพัฒนาสังคมดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
32.Microsoft Excell หมายถึง โปรแกรมช่วยคำนวน
33.Microsoft powerpoint หมายถึง โปรแกรมช่วยนำเสนองาน
34.สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์(ช่อง 11 เดิม) เปลี่ยนเป็น สถานี NBT
35.ทีวีสาธารณะ หมายถึง สถานี TPBS
36. เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ 3 ประการ คือ มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน
37.กลยุทธการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคไต้
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
38.CL หมายถึง การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร(ยา)
39.GG ถูกกำหนดใว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เรื่องใด
แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
40.รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มี 15 หมวด 309 มาตรา
41.รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 บรรจุเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในมาตราที่ 83
42.สงกรานต์ นางสงกรานต์ ชื่อ ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาหลังครุฑเป็นพาหนะ
43.PMOC ศูนย์ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
MOC ศูนย์ปฏิบัติราชการกระทรวง
DOC ศูนย์ปฏิบัติราชการกรม(สพฐ)
AOC ศูนย์ปฏิบัติราชการเขตพื้นที่การศึกษา
SOC ศูนย์ปฏิบัติราชการโรงเรียน
ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศ
1.ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของตุรกี คือ นายอับดุลเลาะห์ กูล
2. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของคิวบา คือ นายราอูล คาสโตร
3. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของบราซิล คือ นายหลุย อินาซิโอ ลูลา ดาซิลวา
4. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของบังคลาเทศ คือ นายฟากรุดดิน อาเหม็ด
5. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเกาหลีไต้ คือ นาย ลี มยอง บัค
6. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรัสเซีย คือ นายดมิทรี เมดเวเดฟ
7. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของติมอร์ตะวันออก คือ นายรามอส ฮอร์ตา
8. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของไต้หวัน คือ นายหม่า อิง เจียว
9นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอังกฤษ คือ นายกอร์ดอน บราวด์
10.นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของออสเตรเลียคือ นายเควิน รัดด์
11.เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันคือ นายบัน คี มุน (ชาวเกาหลีไต้)
12.ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาติภาพ ประจำปี 2550 คือ นายอัล กอร์
13.เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
14.เลขาธิการ UNCTAD คนปัจจุบัน คือนายศุภชัย พานิชภักดิ์
15.ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคนปัจจุบัน คือนายพาสคาล ลามี
16.นิตยสารไทม์เลือกใครเป็นบุคคลแห่งปี 2550 นายวลาดิมีร์ ปูติน
17.นักบินอวกาศหญิงคนแรกของเกาหลีไต้ ยี ซู เยือน
18.ประเทศที่เกิดใหม่ล่าสุด คือ ประเทศ โคโซโว แยกจาก เซอร์เบีย
19.ประเทศที่มีระบอบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศล่าสุดคือ ภูฏาน
20.ทูตพิเศษของสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ประจำประเทศพม่า คือนายอับราฮิม กัมบารี
21. ประธานาธิบดีหญิงคนปัจจุบันของอาเจนติน่า คือ นางคริสติน่า เฟอร์นันเดซ
22.ฉายาประเทศธิเบต คือ หอน้ำแห่งเอเชีย , หลังคาโลก

ความเคลื่อนใหวด้านกีฬา
1.ทีมฟุตบอลพรีเมียลีกที่มีเจ้าของสโมสรเป็นคนไทยคือสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้
2.กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 จัดที่ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
คำขวัญ One World , One Dream มัตค๊อต ฝูหว่า
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 28 เอเธน กรีซ
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ลอนดอน อังกฤษ
3.กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 จัดที่ นครเวียงจันทร์ ลาว
กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 นครราชสีมา ไทย
มัสค๊อต น้องแคน(แมว)
ไทยเจ้าเหรียญทอง 183 ทอง 123 เงิน 103 ทองแดง รวม 409 เหรียญ
4.เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 15 โดฮา การ์ตา ปี 2006
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16 กวางโจว จีน ปี 2010
5.ฟุตบอลโลก 2006
เจ้าภาพ เยอรมัน
แชมป์ อิตาลี
ฟุตบอลโลก 2010 เจ้าภาพ สาธารณรัฐแอฟริกาไต้
6.ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ยูโร 2008)
เจ้าภาพร่วม สวิสเซอร์แลนด์ และ ออสเตรีย
7.แชมป์ฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพ
อียิป
8.เจ้าภาพกีฬาเยาวชนโอลิมปิคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 ปี 2010 คือ
สิงคโปร์
9.ไทยแลนด์พรีเมียรลีก 51
มี 16 ทีมเข้าแข่งขัน
ไทยแลนด์พรีเมียรลีก 50 ทีมแชมป์ คือ ทีมชลบุรี
10.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์
11.ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายกนกพันธ์ จุลเกษม
12.ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
พล.อ.อครเดช ศศิประภา
13.เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์
14.นักมวยไทยที่ฮอลิวู๊ด เซนต์สัญญาซื้อประวัติเพื่อนำไปสร้างภาพยนตร์
แซมซั่น ส ศิริพร
15.กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 24 (2551)
เจ้าภาพ จ.อุบลราชธานี(ดอกบัวเกมส์)
มัสคอต มดแดง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25 (2552) เจ้าภาพ จ.กาญจนบุรี

1 ความคิดเห็น:

เรียนต่ออังกฤษ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากนะครับ สำหรับบทความ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง