วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ตัวอย่างข้อสอบที่เคยออก พ.ร.บ.สภาครูฯ 2546
Sub-Admin1


1 กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน...
ก 8
ข 9
ค 10
ง 7
2 การออกใบอนุญาตเป็นหน้าที่ของ..คณะกรรมการในข้อใด ......
ก กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข กรรมการคุรุสภา
ค กรรมการ สกสค.
ง ประธานกรรมการ
3 คำว่า “ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ “เป็น จรรยาบรรณของครูตามข้อใด ...
ก จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข จรรยาบรรณต่อตนเอง
ค จรรยาบรรณต่อสังคม
ง จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีใบประกอบวิชาชีพมีโทษตามข้อใด
ก .จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินหกหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ข้อ ก และ ค
5 สมาชิกสามัญต่างจากสมาชิกกิตติมศักดิ์อย่างไร .....
ก ไม่แตกต่างกัน
ข กิตติมศักดิ์เลือกตั้งกรรมการไม่ได้
ค สมาชิกแรกต้องจ่ายเงิน
ง สมาชิกกิตติมศักดิ์ต้องเคยเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อต่อไปนี้ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
ก ยกข้อกล่าวหา
ข ตักเตือน
ค ทำทัณฑ์บน
ง เพิกถอนใบอนุญาต
7.ผู้แต่งตั้งสมาชิกกิติมศักดิ์ คือ
ก คณะกรรมการคุรุสภา
ข คณะกรรมการ สกสค.
ค คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง คำตอบเป็นอย่างอื่น
8. 4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภาซึ่ง ค.ร.ม.แต่งตั้งมีคุณสมบัติและความรู้ด้านต่างๆดังต่อไปนี้ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
ก การอาชีวศึกษา
ข มนุษยศาสตร์
ค กฎหมาย
ง รัฐศาสตร์
9.ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า...
ก 18 ปี
ข 20 ปี
ค 21 ปี
ง 22 ปี
10.มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยบรรณของวิชาชีพจำนวนกี่ข้อ
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7
11.ผู้อำนวยการองค์การค้าคุรุสภาคนปัจจุบันคือใคร
ก จักรพรรดิ วะทา
ข บำเรอ ภานุวงศ์
ค ชูชาติ ทรัพย์มาก
ง เสริมศักดิ์ วิศาลานนท์
12.สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภทตามข้อใด
ก สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ
ข สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์
ค สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์
ง สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกคุณวุฒิ
13.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่คน
ก 39 คน
ข 23 คน
ค 17 คน
ง 14 คน
14.ผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียนมีโทษตามข้อใด
ก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ข จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท
ง จำคุกไม่ 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
KEY:
1-ก 2-ก 3-ก 4-ก 5-ข 6- 7- 8- 9-ข 10-ข 11-ข 12-ข 13-ข 14-ข

ตัวอย่างข้อสอบ พ.ร.บ.ครูฯ 2547
1 ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ มีกี่คน....
ก 7 คน
ข 8 คน
ค 9 คน
ง ไม่มีข้อถูก
2 วันใช้บังคับ พ.ร.บ.ครู 2547 ....
ก 23 ธ.ค.
ข 24 ธ.ค.
ค 25 ธ.ค.
ง หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ไม่พ้นจากตำแหน่งตามข้อใด
ก ล้มละลาย
ข ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานฯ
ค ครม. มีมติให้ออก
ง ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
4 พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนฯเป็นหน้าที่ของ....
ก ก.ค.ศ.
ข อ.ก.ค.ศ
ค สำนักงานก.ค.ศ.
ง สพฐ.
5 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือของครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดถูก
ก ต้องได้รับอนุมัติจากครม.
ข การเห็นชอบของค.รม.
ค การเห็นชอบของ รมต.
ง การอนุมัติของ รมต.
6 บุคคลที่ไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค รองฯสพท.
ง ผอ.สพท.
7 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการกระทรวงศึกษาฯ
ก ปลัดกระทรวง
ข เลขาฯสำนักงาน
ค รมต.
ง เฉพาะ ก และ ข
8 การให้มีวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินตามมาตรา54 คือประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ด้าน
ก 2
ข 3
ค 4
ง 5
9 มาตรา 55 การประเมินวิทยฐานะถ้าไม่ผ่านจะทำตามข้อใด
ก เพิกถอนถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข พักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
ค ให้มีการพัฒนาตามมตรา55(1)
ง ให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา
10 ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก ขาดราชการเกิน 15 วัน
ข ขาดราชการเกิน 15 เพราะเจ็บป่วย
ค ขาดราชการ 15 วัน
ง เฉพาะข้อ ข และ ค
11 กรณีไม่เลื่อนเงินเดือนให้ครูให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งบุคคลตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
ก แจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ลำดับ
ข แจ้งให้ผู้นั้นทราบและบอกเหตุผล
ค ทำตามข้อ ก แต่ต้องบอกเหตุผล
ง ไม่ต้องแจ้งเพราะเป็นอำนาจของผอ.โรงเรียนอยู่แล้ว
12 โทษทางวินัยมีกี่สถาน
ก 5
ข 4
ค 3
ง 6
13 โทษในข้อใดสามารถอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ
ก ลดขั้นเงินเดือน
ข ปลดออก
ค ไล่ออก
ง เฉพาะข้อ ข และ ค
14 ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้อง ควรกระทำตามข้อใด
ก ร้องทุกข์
ข ร้องเรียน
คเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน
ง ทุกข้อถูก
15. กรณีครูในข้อใดอาจถูกให้ออกจากราชการได้
ก เมาสุราและมีสติ
ข เมาสุราขณะปฏิบัติราชการ
ค เมาสุราคาบ้านพักครู
ง เมาสุราหน้าโรงเรียน
16 การกระทำข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก จ้างคนอื่นแปลบทคัดย่อ
ข จ้างคนอื่นหาค่าสถิติ
ค นำผลงานคนอื่นมาดัดแปลงแก้ไข
ง คัดเลือกผลงานคนอื่นโดยได้รับอนุญาต
17. กรณีทำผิดวินัยโดยมีครูต่างเขตพื้นที่การศึกษาร่วมด้วยข้อใดถูกเกี่ยวกับการสอบสวน
ก ประสานการดำเนินการร่วมกันในการตั้งกรรมการสอบสวน
ข สอบสวนโดยแยกส่วนเป็นกรณีเฉพาะบุคคล
ค สอบสวนทีละคนโดยคนละเขตพื้นที่ฯ
ง ให้อำนาจผอ.โรงเรียนอยู่แล้ว
18. การอุทธรณ์โทษทางวินัย
ก ภายใน 60 วัน
ข ภายใน 45 วัน
ค ภายใน 30 วัน
ง ภายใน 90 วัน
19. โรคในข้อใดสามารถสมัครสอบครูได้
ก โรคเอดส์
ข โรคพิษสุราเรื้อรัง
ค โรคติดยาเสพติด
ง วัณโรคระยะติดต่อ
20. ผอ.สถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องคือข้อใด
ก ทำบันทึกข้อความ
ข ยื่น Notice
ค ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน5% 1 เดือน
ง ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น 1 เดือน
21. กรณีในข้อใดมีผลทางกฎหมายครูทันที
ก ครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ข หลังจากยับยั้ง90วัน
คเพิกถอนใบอนุญาต
ง ทุกข้อ
22. เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ
ก 13000
ข 9900
ค 5600
ง 3500

ตัวอย่างข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ 2546
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 23 ธันวาคม 2546
ข 24 ธันวาคม 2546
ค 6 กรกฏาคม 2546
ง 7 กรกฏาคม 2546
2.การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตาม มาตรา 10 ให้มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี กี่ส่วน
ก 7 ส่วน
ข 6 ส่วน
ค 5 ส่วน
ง 4 ส่วน
3.การจัดระเบียบบริหาราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ตาม พ.ร.บ.ฯแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก 2 ส่วน
ข 3 ส่วน
ค 4 ส่วน
ง 5 ส่วน
4.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก โรงเรียน
ข สพฐ.
ค สพท.
ง เป็นนิติบุคคลทุกข้อ
5.ส่วนราชการข้อใดไม่อยู่ในสังกัดของ สพฐ.
ก สำนักการคลังและสินทรัพย์
ข สำนักทดสอบทางการศึกษา
ค สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ง สำนักงาน ก.ค.ศ.
6.คณะกรรมการสภาการศึกษามีกี่คน
ก 21 คน
ข 23 คน
ค 27 คน
ง 59 คน
7.การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำเป็น
ก ระเบียบ
ข กฎ
ค ประกาศ
ง ข้อบังคับ
8.ส่วนราชการใน สพฐ. มีกี่สำนัก
ก 5 สำนัก
ข 7 สำนัก
ค 10 สำนัก
ง 12 สำนัก
9.การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจ ใน พ.ร.บ.ฯให้เป็นไปตาม
ก กฎกระทรวง
ข ระเบียบกระทรวง
ค ประกาศกระทรวง
ง คำสั่งกระทรวง
10.การมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ.ฯ ให้ทำเป็น
ก คำสั่ง
ข หนังสือ
ค ลายลักษณ์
ง ระเบียบ


เฉลย.. 1-ง 2-ข 3-ก 4-ค 5-ง 6-ง 7-ค 8- ค 9-ก 10-ข


ตัวอย่างข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
1.ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา มีโทษตามข้อใด
ก ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข ปรับหนึ่งพันบาท
ค ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ง ปรับหนึ่งหมื่นบาท
2.ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาคือข้อใด
ก สถานศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
3.การนับอายุเด็กเพื่อเข้าศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตามข้อใด
ก 6 ปีบริบูรณ์
ข 7 ปี
ค ย่างเข้าปีที่ 7
ง ไม่เกิน 16 ปี เข้าเรียนได้
4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 19 สิงหาคม 2542
ข 20 สิงหาคม 2542
ค 23 ธันวาคม 2542
ง 24 ธันวาคม 2542
5.ข้อใดเป็นความหมายของ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตาม พ.ร.บ.ฯ
ก การศึกษาภาคบังคับ
ข การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ค การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ง การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
6. “ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล...” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก การศึกษาตลอดชีวิต
ข มาตรฐานการศึกษา
ค การประกันคุณภาพการศึกษา
ง การศึกษา
7.ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไม่มีคำในข้อใด
ก ผู้สอน
ข ครู
ค คณาจารย์
ง อาจารย์
8.การจัดการศึกษาให้ยึดหลักตามข้อใด
ก เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
9.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ตาม พ.ร.บ.ฯ
ก 2 ระดับ
ข 3 ระดับ
ค 4 ระดับ
ง ไม่กำหนดไว้
10. “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด...” ข้อความข้างต้น ตรงตามข้อใดใน พ.ร.บ.ฯ
ก มาตรา 17
ข มาตรา 8
ค มาตรา 9
ง มาตรา 22
11. ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ยื่นคำร้องต่อใคร
ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์ฯ มีกี่คน
ก 5 คน
ข 4 คน
ค 3 คน
ง 2 คน
13.ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน....
ก 7 วัน
ข 15 วัน
ค หนึ่งเดือน
ง หนึ่งปีการศึกษา
14.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับและต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ตามข้อใด
ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
ข ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียนการศึกษา
ค ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งอาทิตย์
15.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
ก 9 คน
ข 15 คน
ค 21 คน
ง 31 คน
16.ข้อใดเป็นความหมายของ “การศึกษาภาคบังคับ” ตามพระราชบัญญัติฯที่ถูกต้องที่สุด
ก การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นปีที่ 12
ง การศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนกระทั่งถึงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17.การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ให้นับตามข้อใด
ก ตามปีศักราช
ข ตามปีงบประมาณ
ค ตามปีการศึกษา
ง ตามปีปฏิทิน
18.การจัดสรรงบประมาณตามกฎกระทรวงฯแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการด้านสื่อและวัสดุการศึกษา ให้จัดตามข้อใดเมื่อเทียบกับการจัดสรรให้นักเรียนทั่วไป
ก ไม่เกิน 2%
ข ในอัตราที่มากกว่า
ค ในอัตราที่มากกว่าไม่เกิน 20%
ง ในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกินห้าเท่า
19.การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็นกี่ระดับ
ก 1 ระดับ
ข 2 ระดับ
ค 3 ระดับ
ง 4 ระดับ
20.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 19 สิงหาคม 2542
ข 20 สิงหาคม 2542
ค 19 ธันวาคม 2545
ง 20 ธันวาคม 2545
........................................................................
1-ก 2-ค 3-ค 4-ข 5-ค 6-ข 7-ง 8-ง 9-ก 10-ง
11-ก 12-ก 13-ค 14-ค 15-ข 16-ข 17-ง 18-ง 19-ค 20-ง


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง