วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำถามและคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเงิน

1 โรงเรียนจัดสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียนในวันเสาร์ โดยใช้เงินเรียกเก็บจากผู้ปกครองมาจ่ายเป็นค่าชั่วโมงสอนให้กับครู หากจ้าง วิทยากรภายนอกที่ไม่ใช่ครูในโรงเรียนมาสอน สามารถจ่ายได้ในอัตราเท่าใด และจะจ่ายให้มากกว่าอัตราที่กำหนดได้หรือไม่ อัตราค่าสอนเท่าใด
ตอบกรณีบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรช่วยสอนกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราชั่วโมงละ 200 บาท (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/2198 ลงวันที่ 27มกราคม 2547)
2 การจัดซืื้อวัสดุการศึกษาร้านแมคโครซึ่งไม่มีใบสั่งซื้อในวงเงินเกิน 10,000 บาท สามารถทำได้ หรือไม่
ตอบ 1 - 2

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2535 ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ ข้อ 39 วรรคสอง ได้ผ่อนคลายวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนแล้ว จึงรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และให้ใช้รายงานดังกล่าวเป็นทั้งรายงานขอซื้อขอจ้าง และเป็นการตรวจรับโดยอนุโลม ซึ่งต้องเป็นการจัดซื้อ วิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ข้อ 133 วรรคสอง กำหนดยกเวันไม่ต้องทำใบสั่งซื้อ/จ้างไว้ 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 การจัดหาไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่ 2 การจัดหาตามเงื่อนไขของข้อ 39 วรรคสอง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่ดำเนินการตามปกติไม่ทัน และไม่ได้คาดหมายมาก่อน ดังนั้นการจัดซื้อเกิน 10,000 บาท จะไม่ทำใบสั่งซื้อ/จ้างได้ต้องเป็นกรณีที่จัดซื้อเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนทางราชการที่ไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ตามปกติและไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน(แผนไม่ได้กำหนดไว้) กรณีตามที่หารือ ไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้น จึงต้องมีการทำใบสั่งซื้อ/จ้างตามปกติิโดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3 การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานถัวจ่ายเป็นค่าพาหนะพานักเรียนทั้งโรงเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้หรือไม่
ตอบ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนเป็นเงินที่จัดสรรให้กับนักเรียนยากจนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งถือเป็นเงินที่จ่ายให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปจ่ายให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนได้

4 สถานศึกษามีเงินอะไรบ้างที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตอบ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

5 เงินที่โรงเรียนได้มาจากการทอดผ้าป่า เป็นรายได้สถานศึกษาใช่หรือไม่ ควรจะดำเนินการใช้จ่ายเงินและจัดทำระบบบัญชีอย่างไร หากระบุแค่เพื่อพัฒนาการศึกษา ควรจะดำเนินการใช้จ่ายเงินในรายการใดได้บ้าง
ตอบ
กรณีดังกล่าวควรหารือ สพฐ. เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้แนบโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาตอบข้อหารือด้วย

คำถาม คำตอบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
http://audit.obec.go.th/quest/Rent%20House.doc
แหล่งที่มา หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง