วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

ร่าง แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(พ.ศ.2552-2555)

การร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สพฐ.ได้ตั้งคณะทำงานที่มี รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธาน
โดยส่วนต้นๆของแผน คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ภาพความสำเร็จ วิธีเขียนยุทธศาสตร์ของเรา จะกำหนดหัวข้อหลักๆในแต่ละยุทธศาสตร์ คือ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ และกิจกรรม ซึ่งจะระบุงบประมาณของแต่ละกิจกรรมในแต่ละปีไว้ ถ้าผมนำเสนอทั้งหมดคงหลายหน้า แต่จะขอเล่าย่อๆว่า
แผนนี้เรากำหนดไว้เพียง 2 ยุทธศาสตร์เท่านั้นคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน(Result Based)

เป้าหมายคือ
1. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อในระดับ ม.ปลาย
2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดคือ
1.อัตราการเรียนต่อชั้น ม.ปลายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.อัตราการออกกลางคันในชั้น ม.ปลาย ไม่เกินร้อยละ 0.5
3.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา
4.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน O-Net เพิ่มขึ้น
5.อัตราการเพิ่มของนักเรียนที่ได้รับรางวัล/ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การประกันการจัดสรรทรัพยากรและสนับสนุนวิชาการ

เป้าหมาย คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ม.ปลาย ทุกโรงเรียน(2,648 โรงเรียน) ได้รับการจัดสรร สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดคือ
1.ร้อยละของโรงเรียนที่มีครูสอนตรงตามวุฒิ วิชาเอก มากกว่า 80%
2.ร้อยละของโรงเรียนที่ปรากฏอัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน 1 : 20
3.ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การจัดการศึกษา ในระดับมาก
4.ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณตามเกณฑ์และมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลโดย ธเนศ ขำเกิด

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง