วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบแนวภาค ก ของ สพฐ.(เฉลย)

1. “ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้น ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จควรมุ่งไปยังผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้การยอมรับ มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง และเข้าใจง่าย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ “ จากข้อความดังกล่าวข้อใดคือ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่ถูกต้องที่สุด ?
ก. Man
ข. Money
ค. Material

ง. Management ( บริหาร ก ข ค )

2. “ ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเก่งดีวิทยาคมได้รับนักเรียนชั้นม.4 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่รับนักเรียนห้องละ 40 คน เป็น ห้องละ50 คน เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และไม่ยอมไปสมัครเรียนที่อื่น เพราะทราบข่าวว่า นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา ปี2549 หลายคนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และมีบางคนสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร “ จากข้อความนี้ หมายถึงข้อใด?
ก. Input
ข. Output
ค. Outcomes

ง. Impact

3. Service Mind เกี่ยวข้องธรรมะข้อใดมากที่สุด ?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อริยสัจ 4
ค. อิทธิบาท 4

ง. สังคหะวัตถุ 4

4. “ การให้บริการประชาชน นอกจากการคำนึงถึงประสิทธิภาพของราชการแล้วจะต้องตระหนักถึงเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วย โดยจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สั้น โปร่งใส และติดต่องานเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ปรับปรุงเวลาติดต่อราชการที่ให้ความ สะดวกแก่ประชาชน เช่น เปิดให้ติดต่องานถึง 20.00 น. หรือในวันหยุดราชการและอาจให้ประชาชนมีส่วนในการพัฒนาบริการ “
จากข้อความนี้ ตรงกับข้อใดมากที่สุด?
ก. Delivery
ข. One Stop Service
ค. Counter Service
ง. Real-Time Service


5. เปรียบโรงเรียนเสมือนทีมฟุตบอล 1 ทีม ท่านคิดว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะอยู่ในตำแหน่งใดเหมาะสมที่สุด ?
ก. ผู้จัดการทีม
ข. กัปตันทีม (หัวหน้างาน)
ค. โค้ช (รองผอ.)
ง. ประธานสโมสร
( ประธานกรรมการสถานศึกษา / ผอ.เขต)

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเอง?
ก. ความตั้งใจจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาผู้อื่นและผลที่เกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบัติไปตามหน้าที่
ข. การปรับปรุงตนให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ค. เพื่อนำตนเองไปสู่จุดมุงหมายในการทำงานที่สำเร็จในอนาคต
ง. เพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ


7. ข้อใดคือการสื่อสารที่ดีที่สุด
ก. การประชุม
ข. การพูดคุยสอนงาน
ค. การพบปะสังสรรค์
ง. การสั่งการ


8.
1. ความสามารถ ความรู้และทักษะทางเทคนิคและการสื่อสารระหว่างบุคคล
2. ความซื่อสัตย์และความจริงใจ
3. ความคงเส้นคงวา ความไว้วางใจ ๆ
4. ความจงรักภักดี ความเต็มใจที่จะปกป้องและช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จงเรียงลำดับตามความสำคัญ ในการทำงานเป็นทีม
ก. 1234
ข. 2134
ค. 4213
ง. 3214


9. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการพัฒนาบุคลากร ?
ก. ผอ.สั่งให้ครูไปซื้อสมุดหมายเหตุประจำวัน
ข. ผอ.บอกให้ครูสามารถทำแผนการสอนจากซีดีที่ซื้อมาได้ (ไม่ควรกระทำ)
ค. ผอ.ยืนดูครูกำลังติดพัดลมเพดานที่ห้องพักผอ.
ง. ผอ.กล่าวเปิดการอบรมเรื่องการประเมินวิทยฐานะภายในโรงเรียน


10. ผู้บริหารควรจะมีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด ที่จะทำให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย?
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การทำงานเป็นทีม
ค. การจูงใจและการสื่อสาร
ง. การมีวิสัยทัศน์

1 ความคิดเห็น:

ศึกษาต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง