วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รายนามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ

2. นายสุกิจ เดชโภชน์ ผู้แทนองค์กรเอกชน
3. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1.
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
2.
นายมังกร กุลวานิช
3.
ศาสตราจารย์พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
5.
นายสำรวม พฤกษ์เสถียร
6.
นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
7.
นายดิเรก พรสีมา
8.
นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า
10.
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
11.
นายมานิจ สุขสมจิตร
12.
นายสุชาติ เมืองแก้ว
13. พระธรรมโกศาจารย์

กรรมการโดยตำแหน่ง

1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. เลขาธิการสภาการศึกษา

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู

7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

8. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

9. ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการและเลขานุการ

รวม 27 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง