วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกแห่ง โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดทำระบบการทดสอบ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการอำนวยการและมีกรรมการประกอบด้วย นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สมศ., นางอุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. และนายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน. เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในศูนย์จัดสอบทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนคณะกรรมการดำเนินงานนั้นมี นายอภิชาต จีระวุฒิเลขาธิการ กศน. เป็นประธานกรรมการ

รมว.ศธ. ได้กล่าวถึง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ว่าจะเป็นผู้จัดทำและพัฒนาแบบทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติให้มีคุณภาพตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร, วางระบบการดำเนินงานสอบครบวงจรและป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ, พัฒนาระบบบริหารการสอบโดยใช้ e-Exam และติดตามผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ เพื่อให้มีการจัดสอบได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง