วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

· กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาในสี่ด้านที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (กนป.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.) ต้องดำเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

· กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.) โดยแต่ละคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้คณะกรรมการทั้งสองคณะมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

· กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการ
ประชุมของคณะกรรมการ

· กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ กนป. และ กขป. และ
ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

· กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคล และกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษที่สองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ กนป. และกขป. และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

· กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

· กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ระเบียบนี้ใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง