วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ศาสตราจารย์มานิต ศรีสุรภานนท์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. รศ.อรัญญา มโนสร้อย สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๒.
รศ.อุ่นใจ กออนันตกุล สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
๓.
รศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑
๔.
รศ.อำนาจ วงศ์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐
๕.
รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๖.
รศ.ครองชัย หัตถา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
๗.
รศ.ณัฏฐพงษ์ ทองภักดี สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
๘.
รศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๙.
รศ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ สาขาวิชาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๑๐. รศ.สุเมธ
ชวเดช สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๑. รศ.สมรัตน์
จารุลักษณานันท์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
๑๒. รศ.เฉลิมชนม์
สถิระพจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๓. รศ.พงษ์ศักดิ์
วรรณไกรโรจน์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๔. รศ.นิจศรี
ชาญณรงค์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๕. รศ.อรทัย
พาชีรัตน์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๖. รศ.เจศฎา
ถิ่นคำรพ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๗. รศ.บุปผา
โตภาคงาม สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๘. รศ.นิพนธ์
ฉัตรทิพากร สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
๑๙. รศ.สายชล
สัตยานุรักษ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
๒๐. รศ.พรรณี
วิศรุตรัตน สาขาวิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

รมว.ศธ. ขอให้ที่ประชุมพิจารณากระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน เช่น บางรายตั้งแต่เริ่มยื่นขอกับสภามหาวิทยาลัยจนถึงการยื่นเรื่องให้ ก.พ.อ.พิจารณาเห็นชอบใช้เวลาถึง ๒ ปี

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ สกอ.ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.อ.ได้ไปศึกษา และสรุปความเห็นว่าจะลดขั้นตอนต่างๆ ให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนั้น รวดเร็วขึ้นได้อย่างไร โดยจะเสนอกลับมาในการประชุมครั้งหน้า.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง