วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

MOE Clearing House

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง ศธ. ร่วมพิธีเปิดคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development - ITD) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการเปิด MOE Clearing House ทางเว็บไซต์ www.scimath.org อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะบูรณาการองค์กรที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างระบบคลังความรู้ เพื่อให้มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศของครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และที่สำคัญต้องการให้คลังความรู้เป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชนด้วย

โดยคลังความรู้มีภารกิจหลัก ๓ ประการ คือ

๑) เป็นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๒) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ
๓) ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับแหล่งเรียนรู้ราคาถูกสำหรับประชาชน เช่น กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว คลังความรู้ก็จะต้องมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้

นอกจากนี้ องค์กรนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมคนเก่ง เช่น นักเรียนที่ได้รับเหรียญทองการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยอาจจะจัดตั้งในรูปแบบชมรมที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนได้

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ศธ.จะส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาฐานความคิดของประชาชนที่มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย โดยกระบวนการต่อจากนี้ไป ศธ.ก็จะต้องสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างยั่งยืน สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ทั้ง ๓ หน่วยงาน ก็จะไปกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง