วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ถ่ายโอนโรงเรียนให้ อปท.

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียน จำนวน ๒๐ โรง ที่จะถ่ายโอนไปสังกัด อปท. นั้น จำแนกเป็นโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒ โรง ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๖ โรง และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๒ โรง ดังนี้

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน ๕ โรง ได้แก่


-ร.ร.บ้านหนองอำเภอจีน อบจ.กาญจนบุรี

-ร.ร.ชุมชนอาจสามารถ อบจ.นครพนม

-ร.ร.วัดสิงห์ทอง อบจ.นนทบุรี

-ร.ร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อบจ.นนทบุรี

-ร.ร.วัดห้วยปลาดุก อบจ.ราชบุรี

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน ๙ โรง ได้แก่


-ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว สาขาพุน้ำร้อน อบต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี

-ร.ร.บ้านเหมือนง่า อบต.สันติสุข จ.เชียงราย

-ร.ร.บ้านหนองตาเมือง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

-ร.ร.บ้านหนองบัว อบต.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

-ร.ร.บ้านหนองตาแต้ม อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

-ร.ร.วัดหนองปลากะดี่ อบต.หนองปลาหมอ จ.สระบุรี

-ร.ร.บ้านกมลราษฎร์ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล จ.สุโขทัย

-ร.ร.บ้านเขาพระอินทร์ อบต.ปากแพรก จ.สุราษฎร์ธานี

-ร.ร.บ้านกุดเสถียร อบต.สร้างมิ่ง จ.ยโสธร

สังกัดเทศบาล จำนวน ๖ โรง ได้แก่


-ร.ร.วัดบางมะเฟือง เทศบาล ต.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

-ร.ร.บ้านห้วยเป้า เทศบาลทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่

-ร.ร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เทศบาลทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่

-ร.ร.บ้านไร่ใหม่ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

-ร.ร.วัดหลวงพ่อเขียว เทศบาล ต.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

-ร.ร.ขุหลุ (ประชาวิทยาคาร) เทศบาล ต.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

สงวนการถ่ายโอน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สังกัด สพท. ราชบุรี เขต ๑ เนื่องจากเข้าข่ายสถานศึกษาลักษณะพิเศษประเภทที่ ๔ ข้อ ๔.๓ โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง