สวัสดีครับทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ให้เป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไป

ข่าวการศึกษา

สนทนา

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ศธ.รับรองอักษรเบรลล์ “ไทย อังกฤษ คณิต”

ศธ.รับรองอักษรเบรลล์ “ไทย อังกฤษ คณิต” สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้ง ปท.


คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ เห็นชอบรับรองรหัสอักษรเบรลล์ ภาษาไทย, อังกฤษ, คณิตศาสตร์ สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ พร้อมแจ้งมติส่งถึง สทศ.จัดทำข้อสอบตามแบบสากล

นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา, ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ และ ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ....

นายวินัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการรับรองมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย โดยจะใช้รหัสอักษรเบรลล์ภาษาไทย ระดับ 1 และ 2 ใช้รหัสอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 และ 2 อีกทั้งใช้รหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์ ซึ่งการรับรองมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทยครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทยที่หลากหลายหลายรหัส ซึ่งถือว่าไม่เป็นสากล หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเลือกที่จะใช้ภาษาเบรลล์รหัสเดียวกันทั้งหมด และหลังจากนี้จะมีการแจ้งมติการรับรองมาตรฐานภาษาเบรลล์ที่จะใช้ในประเทศไทยให้ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจัดทำข้อสอบภาษาเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาด้วยรหัสที่เป็นสากลเหมือนกันทั้งหมดต่อไป

“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าในกาปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทั้งที่มีคนพิการเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องได้รับการจัดการศึกษาจากรัฐบาล ดังนั้นจึงว่าน่าจะให้ตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนนโยบายในการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 ในครั้งนี้ โดยเสนอให้ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ได้เข้าไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่สำนักงานสภาการศึกษาตั้งขึ้นด้วย” รองปลัด ศธ.กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: