วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ศธ.รับรองอักษรเบรลล์ “ไทย อังกฤษ คณิต”

ศธ.รับรองอักษรเบรลล์ “ไทย อังกฤษ คณิต” สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้ง ปท.


คกก.ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ เห็นชอบรับรองรหัสอักษรเบรลล์ ภาษาไทย, อังกฤษ, คณิตศาสตร์ สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ พร้อมแจ้งมติส่งถึง สทศ.จัดทำข้อสอบตามแบบสากล

นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา, ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ และ ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ....

นายวินัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบการรับรองมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย โดยจะใช้รหัสอักษรเบรลล์ภาษาไทย ระดับ 1 และ 2 ใช้รหัสอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 และ 2 อีกทั้งใช้รหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์ ซึ่งการรับรองมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทยครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทยที่หลากหลายหลายรหัส ซึ่งถือว่าไม่เป็นสากล หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเลือกที่จะใช้ภาษาเบรลล์รหัสเดียวกันทั้งหมด และหลังจากนี้จะมีการแจ้งมติการรับรองมาตรฐานภาษาเบรลล์ที่จะใช้ในประเทศไทยให้ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อจัดทำข้อสอบภาษาเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาด้วยรหัสที่เป็นสากลเหมือนกันทั้งหมดต่อไป

“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าในกาปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทั้งที่มีคนพิการเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องได้รับการจัดการศึกษาจากรัฐบาล ดังนั้นจึงว่าน่าจะให้ตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนนโยบายในการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 ในครั้งนี้ โดยเสนอให้ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ได้เข้าไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่สำนักงานสภาการศึกษาตั้งขึ้นด้วย” รองปลัด ศธ.กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง