วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

รมว.ศธ.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิจัย พัฒนาเครือข่ายและติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุม กนป. ยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการของ กนป.จำนวน ๔ คณะ ดังนี้

- คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

- คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ มีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธาน

- คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา มีศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธาน

- คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง