วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

5 มาตรการคุม MOU ศธ.ร่วมกับหน่วยงานอื่น

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่งตั้งเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติการการทำ MOU โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ MOUของหน่วยงานสังกัด ศธ.5 ข้อ
1.การทำเอ็มโอยูระหว่างของ ศธ.กับหน่วยงานรัฐทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่เคยดำเนินการมาแล้ว แต่ต้องคำนึงถึงภาระงบฯ ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

2.การทำเอ็มโอยูวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ กับสถาบันศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้เคยดำเนินการมาแล้วและตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพ.ร.บ.เป็นการเฉพาะ แต่ต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมทางวิชาการด้วย

3.การทำเอ็มโอยูระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาในลักษณะทวิภาคี ให้ สอศ.ดำเนินการตามแนวทางที่เคยดำเนินการมา แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ

4.กรณีการบริจาคเงินสิ่งของภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานสังกัด ศธ.ให้ดำเนินการตามหลักการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการอย่างเคร่งครัด

5.การรับข้อเสนอกิจกรรมจากภาคเอกชน เพื่อความร่วมมือให้ส่วนราชการของ ศธ. จัดครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงสมควรวางเกณฑ์ด้วยความรอบคอบ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติในส่วนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ หรือที่เคยดำเนินการผ่านมาแล้วในอดีต ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้พิจารณาวางเกณฑ์ต่อไป

“สพฐ.กับสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯ กำลังจะ MOU นั้นแต่ได้มีผู้คัดค้านนั้น ตรงนี้เข้าข่ายข้อ 5 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการยังไม่มีข้อมูลครบถ้วน จึงเห็นว่าควรให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ MOU แล้วเสนอกลับมาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อนำมาวางเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานสังกัด ศธ.พร้อมกันนี้จะนำไปพิจารณาว่า MOU ระหว่างสพฐ.กับสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯ ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะยกเลิกหรือเดินหน้าต่อ เพราะการยกเลิกต้องมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ตนจะนำเสนอสรุปเกณฑ์ MOU 5 ข้อรายงานต่อนายชินวรณ์ เพื่อตัดสินใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป” นายธงทองกล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง