วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนรักษาความปลอดภัย

รมว.ศธ.กล่าวว่า ปีการศึกษานี้ ศธ.ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีความแตกต่างกันในด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และอุปสรรคต่างๆ ดีใจที่ได้รับทราบว่ากองทัพภาคที่ ๔ ได้ประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร ศธ.เพื่อวางแผนดูแลรักษาความปลอดภัย แผนการสื่อสารการเดินทาง และแผนงานที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีความกระชับเข้มแข็งมากขึ้น มีการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความไม่ประมาท แม้จะมีมาตรการเยียวยา แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการสูญเสีย การบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะหากต้องมีการทำการนอกเวลา นอกเส้นทาง จะต้องประสานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. และองค์กรหลักอื่นๆ ได้ช่วยดูแลด้วย

การติดตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ


ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ศธ.ได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาทั่วประเทศครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยได้ให้จัดทำปฏิทินการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาได้เข้าใจ อย่างไรก็ตามต้องการเน้นย้ำในเรื่องหนังสือเรียน ซึ่ง ศธ.ได้ปล่อยคาราวานส่งหนังสือเรียนสู่สถานศึกษาไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันว่าในปีการศึกษานี้ หนังสือเรียนจะจัดส่งถึงสถานศึกษาได้ทันก่อนเปิดเรียน ส่วนการปลอมแปลงหนังสือเรียนที่นำมาขายให้สถานศึกษาโดยให้ส่วนลดเป็นพิเศษ หากสถานศึกษาใดพบกรณีนี้ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อน และจะให้ สพฐ.และ สสวท. ดำเนินการฟ้องร้องต่อไป ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย มิฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้น ผู้บริหารหรือครูผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเสียเวลามาเป็นพยานและเกี่ยวข้องกับคดีความ

ในส่วนของหนังสือเรียนระดับชั้น ม.ปลายและ ปวช. ในปีการศึกษานี้จะแจกให้นักเรียนทุกคนฟรี เพื่อให้นักเรียนนำไปเตรียมการสอบอย่างต่อเนื่อง ส่วน ม.ต้น และประถมศึกษา ยังคงให้ยืมเรียนต่อไป เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณมหาศาล สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้เตรียมงบประมาณไว้ให้มากขึ้นเป็น ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษานี้ถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ขอเชิญชวนผู้ปกครองเสียสละด้วยการสละสิทธิ์ไม่รับเงินเรียนฟรีค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำเงินสละสิทธิ์ไปมอบให้โรงเรียนที่ห่างไกลในชนบท

ขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวแสดงความเห็นใจที่บุคลากรต้องทำงานในภาวะที่เสี่ยงภัย เมื่อตนเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ได้พยายามหยิบยกในเรื่อง พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการครูฯ เพื่อให้เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการครูเท่าเทียมกับข้าราชการอื่นที่ได้เพิ่มล่วงหน้าไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔% แต่ปัญหาที่ผ่านมามีประเด็นตอบข้อหารือจากหน่วยงานอื่นจำนวนมาก ซึ่งสัปดาห์นี้จะนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพยายามผลักดันให้สำเร็จ ส่วนการผลิตครูพันธุ์ใหม่นั้น ปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มากที่สุด อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจคือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นในเรื่องผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติมากขึ้นกว่าการจัดทำเอกสาร แต่เกณฑ์ใหม่นี้ตนก็ยังไม่พอใจนัก โดยเฉพาะครูในพื้นที่ห่างไกลที่ควรจะต้องมีหน่วยวัดมาดูแลเรื่องการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับในอดีตที่เคยอนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการยุ่งยากมาแล้ว

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม

รมว.ศธ.กล่าวว่า เมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้ดูแล ๒ ส่วน คือ ดำเนินการตามเป้าหมายปฏิทินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ พร้อมทั้งยังได้มีการจัดทำสมัชชาให้เป็นพลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา เพื่อที่จะให้กรอบความคิดเป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ข้ออย่างชัดเจน คือ การสร้างพลเมืองยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ โดยจะพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่การเป็นสถานศึกษาระดับสากล ระดับจังหวัด จนถึงสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้มีโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งโรงเรียนดีประจำตำบลไม่ใช่เป็นกิจกรรม แต่เป็นชุดความคิดที่ต้องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาในท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่น ที่จะมีการทำประชาคมร่วมกับชุมชนในระดับตำบล

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ ครม.ได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งได้ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาในแนวราบ หรือการพัฒนาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพเด็กและเยาวชน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความร่วมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการเรียนรู้และการศึกษา สนับสนุนการรณรงค์สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออำนวยและสนับสนุนงบประมาณในรูปของโครงการ กิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง