วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศธ.รับงบปี'54 เฉียด 4 แสนล้าน เพิ่มจากปีที่แล้ว 4 หมื่นล้าน

"ชินวรณ์" เผยศธ.รับงบปี'54 เฉียด 4 แสนล้าน เพิ่มจากปีที่แล้ว 4 หมื่นล้าน สพฐ.ได้รับจัดสรรมากสุดกว่า 2.5 แสนล้าน พร้อมกระจายงบเดินหน้าหลายโครงการ ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ รอบ 2

วันนี้(21 พ.ค.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลักเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2554 ของ ศธ.ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค.นี้ โดยในปีนี้ ศธ.ได้รับงบประมาณจำนวน 388,050 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีงบประมาณ 2553 จำนวน 41,333 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.92 โดยแยกงบประมาณตามหน่วยงานองค์กรหลัก ดังนี้ สำนักงานปลัด ศธ. ได้รับ 41,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.26% สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) 310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.27% สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 241,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.18% สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 22,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.61% และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 79,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น19.33%

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับ 298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.82% สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(สกสค.) 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.05% ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.32% สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการลงทุน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น17.11% สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 659 ล้านบาท เพิ่ม 56.23% สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1,586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น15%

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า งบประมาณที่ ศธ.ได้รับเพิ่มขึ้นจะนำไปดำเนินการในโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 8,681 ล้านบาท โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2,757 ล้านบาท โครงการผลผลิตผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 1,328 ล้านบาท โครงการโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล 1,274 ล้านบาท โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ 967 ล้านบาท โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา 668 ล้านบาท โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ 282 ล้านบาท โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ 136 ล้านบาท โครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 57 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อแยกงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดของศธ.จะแยกเป็นงบประมาณด้าน บุคลากร 203,802 ล้านบาท หรือ 52.52 % ชองงบประมาณทั้งหมด งบดำเนินการ 28,562ล้านบาท หรือ 7.36% งบลงทุน 25,802ล้านบาท หรือ6.65% งบเงินอุดหนุนการศึกษา 124,512 ล้านบาท หรือ 32.09% และงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ 5,371ล้านบาท หรือ 1.38%

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง