วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุม ก.ค.ศ. 28 มิ.ย.2553

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญๆ ดังนี

อนุมัติให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๕ เขต ได้แก่

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ แต่งตั้งนายอนันต์ ฉายอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ แต่งตั้งนายเพชร ฤทธิ์ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒ แต่งตั้งนายอารี ณรงค์ราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ แต่งตั้งนายณ.เณร ผูกบุญเชิด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต ๒ แต่งตั้งนายประสิทธิ์ คุณพาที ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ เพื่อนำเสนอ กงช. ต่อไป

เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ รายนางสาวรัตนา สนิถตานนท์ ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องดำเนินการในการตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องมีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๔ วัน และวิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องมีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๕ วัน

ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำเนินการจัดทำข้อมูล ในเรื่องการดูแลวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของกลุ่มข้าราชการครูที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ (๒)ค. ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่ได้มีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษา เนื่องจากว่าภารกิจและงานของการบริหารการศึกษานั้นมีส่วนเกี่ยวโยงกับข้าราชการกลุ่มที่เรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาอื่นด้วย ซึ่งต้องไปศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไปว่าข้าราชการกลุ่มนี้ควรที่จะให้มีวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งหรือไม่

มาตรฐานและการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารการศึกษาที่เป็นผู้อำนวยการ สำนักเขตเขตพื้นที่การศึกษา ควรที่จะได้มีการกำหนดตำแหน่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่การประกาศให้มีพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครู จึงทำให้ข้าราชการครูได้รับการบรรจุในหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ยังไม่ได้เข้าสู่แท่งอัตราเงินเดือนที่ชัดเจน คือ ยังไม่ได้มีการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ๒ หรือมาตรฐานเงินเดือนขั้นต่ำ ซึ่งกระทบต่อข้าราชการครู จำนวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน จึงขอให้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของครูกลุ่มดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง