วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

4 แผนโรดแมปปฏิรูปการศึกษารอบ 2

(28 มิ.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ว่า ที่ประชุมเห็นได้ชอบโรดแมปเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2554-2557) ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนหลัก คือ1.แผนพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 30 โครงการ ใช้งบประมาณ 15,798 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ 200 แห่ง, โครงการอาชีวะต้นแบบเพื่อพัฒนาวิชาชีพชุมชน/อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน, โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจรในสถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.แผนพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 9 โครงการ ใช้งบ 7,393 ล้านบาท อาทิ การผลิตครูพันธุ์ใหม่, โครงการปรับระบบการคัดเลือก การคัดสรรครู การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า 3.แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 12 โครงการ ใช้งบฯ 9,443 ล้านบาท อาทิ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ 9,000 แห่ง, โครงการสร่างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก โครงการสนับสนุนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค และ 4.แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 17 โครงการ ใช้งบ 76,815 ล้านบาท อาทิ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ, โครงการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา, การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีของพระภิกษุ สามเณร/เด็ก ในถิ่นทุรกันดาร และทุนอุดหนุนเฉลิมราชกุมารี

“ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไปจัดประชุมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโรดแมปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กขป.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ ทุกองค์กรหลักต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และที่สำคัญ ต้องนำโครงการที่แต่ละองค์กรหลักรับผิดชอบมารายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมองค์กรหลักทุกสัปดาห์ ขณะเดียวกันได้มอบให้ สกศ.เป็นผู้ติดตามประเมินผล และประสานการดำเนินงานในแต่ละโครงการต่อไปด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง