วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ก.ค.ศ.อนุมัติตำแหน่ง ผอ.เชี่ยวชาญ และ ครูเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อนุมัติ ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ดังนี้ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็น วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2ราย คือ นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สมุทรปราการ เขต 2และ นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพท.ชลบุรี เขต

1รวมถึงอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 2ราย คือ นายนิกูล ประทีปพิชัย สพท.เพชรบุรี เขต 2 นายดุสิต จันทร์ศรี สพท.สระบุรี เขต 1

นอกจากนี้ยังได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 10ราย สังกัด สพท.ต่าง ๆ จำนวน 8ราย คือ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย และนางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1นางสาวสุวันนา ทับแถม ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต

2 นางเอื้ออารีย์ ศรีวิสรณ์ ร.ร.บ้านถลุงเหล็ก สพท.ลพบุรี เขต 1 นางวิไลลักษณ์ วังศรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก) สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 นางจุฑาภรณ์ แซ่ค่ง ร.ร.บ้านคลองแงะ (ชาติบุญยวิทยาคาร) สพท.สงขลา เขต 3นางจำเนียร เจริญพร ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 และนางอรุณี สุทธิธรรม ร.ร.วัดหนองเสือ สพท.นครปฐม เขต 1สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1ราย คือ นางเจียมจิต เผือกศรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และสังกัดสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1ราย คือ นายวิทเวช วงศ์เพม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษ จำนวน 20ราย คือ นายสุริยะ พุทธิผล สพท.อุบลราชธานี เขต 5นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ สพท.ลพบุรี เขต 2 นายเสนาะ วังคะฮาด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2นายกิตติภพ เหลาไชย สพท.มหาสารคาม เขต 3 นายสมจิต รัตนเพ็ญ สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายอรรณพ สุวรรณชาติ และนายสมพร เจนจัด สพท.เชียงใหม่ เขต 2 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ และนายชัชวาลย์ อ่อนสี สพท.พิษณุโลก เขต 2 นายเกษมสุข ศรีชะนา และนายเฉลิมพล พินทอง สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นายชุมพล วีระไพศาล และนายสมชาย คำทิพย์ สพท.เพชรบุรี เขต 2 นายอำนาจ กาฬวัจนะ และนายสุริยัน รัตนไชย สพท. สุราษฎร์ธานี เขต 3นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน สพท.ชัยภูมิ เขต 3นายคำคูณ ดีสุรกุล สพท.มหาสารคาม เขต 1นายเนรมิต ศิริภิรมย์ สพท.ขอนแก่น เขต 3 นายชาติตระการ ยอดสง่า และนายธุวชิต เอี่ยมกลั่น สพทนครราชสีมา เขต 2

นสพ.แนวหน้า 30มิ.ย.53

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง