วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ทบทวนฟื้นระบบ "สอบตกซ้ำชั้น"

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล ซึ่งตนได้มอบให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ โดยจะเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ อาทิ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผู้แทนสถานศึกษา ทั้งนี้ สพฐ.จะต้องทำให้เกิดความชัดเจน และจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละช่วงชั้นว่าจะมีจุดเน้นอะไรบ้างและจะทำอย่างไรให้ เป็นรูปธรรม และจะสามารถนำไปเชื่อมโยงกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด ซึ่งจะทำให้หลักสูตรมีความกระชับมากขึ้น

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวจะพิจารณาเรื่องระบบการซ้ำชั้นด้วยว่าต้องทบทวนหรือไม่ เพราะปัจจุบันการปล่อยให้นักเรียนได้เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆ จะเป็นการสะสมปัญหา ซึ่งหากนักเรียนไม่ผ่านในรายวิชาใดต้องเรียนซ้ำหรือไม่ หรืออาจต้องมีโปรแกรมพิเศษสอนซ่อมเสริม พร้อมกันนี้ สพฐ.กำลังพิจารณาการนำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาใช้เป็นผลในการพิจารณาจบ การศึกษาช่วงชั้นต่างๆ และการเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 เพื่อไม่ให้การสอบโอเน็ตต้องสูญเปล่า อย่างไร ก็ตาม ต้องมีการหารือบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง สถานศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติด้วยว่าจะมีข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงอะไรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การจะนำ ผลคะแนนมาใช้จริงควรทดลองในกลุ่มโรงเรียนบางส่วนก่อน จากนั้นค่อยขยายผลใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งหากเป็นไปได้ อยากจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 นี้ ลักษณะของผลคะแนนโอเน็ตที่จะนำมาใช้ในเบื้องต้นน่าจะใช้เป็นแบบจบช่วงชั้น หรือ Exit Exam อย่างไรก็ตาม จะประสาน สทศ. เพื่อหารือในการให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความพร้อมและความคุ้นเคยให้กับนักเรียนก่อน.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง