วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่างกฎ ก.ค.ศ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. และร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ดังนี้

๑. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่างๆ มี ๒ ประเภท ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ตำแหน่งประเภทวิชาการ มี ๔ ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ

๒. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ได้รับเงินเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ก.ค.ศ. ฉบับแรก ก็ได้กำหนดให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น ในขั้นต่ำของระดับเงินเดือน สำหรับตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ที่ได้รับแต่งตั้งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน จำนวน ๓๖,๐๒๐ บาท และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน จำนวน ๒๒,๒๒๐ บาท

๓. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ได้รับเงินประจำตำแหน่ง โดยกำหนดให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราจำนวน ๓,๕๐๐ บาท ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราจำนวน ๕,๖๐๐ บาท ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราจำนวน ๙,๙๐๐ บาท ส่วนสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ -สายงานพยาบาลวิชาชีพ -สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ -สายงานนิติการ -สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน -สายงานวิชาการการศึกษา

๔. ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ซึ่งเป็นการกำหนดให้นำพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้ใช้คำว่า บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แทนในทุกที่

๕. ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค. (๒) เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามารถที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงเห็นว่าตำแหน่งดังกล่าวนี้ก็ควรที่จะมีการกำหนดให้ตำแหน่งนิติกรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังนี้ ระดับปฏิบัติการให้ได้รับ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ระดับชำนาญการให้ได้รับ จำนวน ๔,๕๐๐ บาท ระดับชำนาญการพิเศษให้ได้รับ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

(เหตุพิเศษ หมายความว่า การทำงานที่มีลักษณะของงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจำนวนมาก มีอัตราการเข้าออกรุนแรง มีความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนสูง).

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่า ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งจัดอยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ จะได้รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินประจำตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ ๓,๕๐๐ บาท ระดับชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ บาท ระดับเชี่ยวชาญ
๙,๙๐๐ บาท หรือไม่ ถ้าไม่ได้ เพราะอะไร ในเมื่อ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ก็มีกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีเนื้องานซึ่งจะต้องวิเคราะห์ วางแผน และติดตาม และมีลักษณะงานที่เป็นวิชาการคล้ายกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการศึกษา คิดว่า น่าจะได้เงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งเช่นเดียวกัน ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบข้อสงสัยด้วย จักขอบคุณยิ่ง

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง