วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มติ ครม.๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

- แต่งตั้งข้าราชการ ศธ.

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.อนุมัติตาม ศธ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้

๑. นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๔. นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๕. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหนง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๖. นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


--------------------------------------------------------------------------------

- เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ตามที่ ศธ.เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ไปประกอบการพิจารณาด้วย สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะต้นของการบังคับใช้ระเบียบนี้เป็นเงินจำนวน ๑๕.๑๐๒ ล้านบาทต่อปี ให้ ศธ.ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ ศธ.ได้เสนอว่า ด้วย ก.พ.ได้ออกระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้กำหนดให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.” ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ในขณะที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งนิติกร มีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและให้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันสำหรับตำแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกัน และเพื่อเป็นการสงวนรักษาบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวที่มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์สูงไว้ในระบบราชการอันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

สาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดนิยามคำว่า “เงินเพิ่ม” “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และ “เหตุพิเศษ” รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และกำหนดเงื่อนไขในการได้รับเงินเพิ่ม และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม ตลอดจนกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับเดือนตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่มิได้ปฏิบัติงานแต่ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง