วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบเรื่องสำคัญ ดังนี้

� รมว.ศธ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันจัดงาน “ล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน” ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ และมีการร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในนามกระทรวงศึกษาธิการประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ร่วมจัดงาน “อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่คลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

� งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหากมีประเด็นที่พาดพิงถึงรัฐมนตรี ก็พร้อมที่จะชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

� การแถลงผลงานการทำงาน ๖ เดือน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการเชิญชวนภาคีเครือข่ายทั้งหมด สื่อมวลชน นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ต่อผลการทำงานของรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป โดยได้มอบหมายให้องค์กรหลักได้เข้าร่วมการแถลงผลงานครั้งนี้ด้วย หวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เป็นมิติใหม่ที่ให้การดำเนินงานในกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

� รมว.ศธ. และเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าร่วมรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีประเด็นที่ขอให้องค์กรหลักได้นำทิศทางการพูดคุยในรายการ โดยเฉพาะกรณีการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง เพราะการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นับเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็นและทำเป็น อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องเริ่มต้นจากครอบครัว ซึ่งทางโรงเรียนต้องมีการประสานงานกันต่อไป กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจะมีการขยายผลไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาค และส่งเสริมจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังให้ สสวท. ได้เตรียมการจัดสรรทุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

นายกรัฐมนตรียังได้ฝากถึงเรื่องระบบการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนวเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง ว่ามีความสนใจด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไร และโรงเรียนควรเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดขึ้น ตลอดจนการปลูกฝังความคิดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนด้วย เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

� นโยบายการเรียนฟรี ๑๕ ปี ในกรณีสละสิทธิ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ยอดรวมของการสละสิทธิ์และการบริจาคทั้งหมด ๒๓ ล้านบาท จากจำนวนนักเรียน ๓๑,๓๖๓ คน โดยในปีนี้ได้เปิดช่องทางการสละสิทธิ์และการบริจาค ๒ ช่องทาง ได้แก่ ประการที่ ๑ คือ นักเรียนสามารถสละสิทธิ์ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน เมื่อสละสิทธิ์แล้วเงินก็จะมารวมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปีนี้มีจำนวนเงินสละสิทธิ์ ๙ ล้านบาท ซึ่ง สพฐ.ก็จะนำเงินส่วนนี้ไปสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ที่ไม่ผ่านการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้โรงเรียนดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียน ประการที่ ๒ คือ การบริจาคเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โดยมียอดเงินบริจาคจำนวน ๑๔ ล้านบาท สำหรับสิ่งของที่บริจาคก็จะอยู่ที่โรงเรียนนั้น ซึ่งสามารถนำสิ่งของไปพัฒนานักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง