วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

มติ ครม. ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ครม.เห็นชอบผลการพิจารณาในภาพรวมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ โดย

๑) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

๒) ระงับการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติมีมติให้คงเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ก่อน
๓) อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

๔) อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

๕) เห็นชอบให้นำหลักการระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญมาปรับใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๖) เห็นชอบการคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งแตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนดจนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม

๗) สำหรับงบประมาณเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘) ให้กระทรวงศึกษาธิการรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

๑) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะในตำแหน่งประเภทใดให้เงินวิทยฐานะติดตามตัวไปสำหรับตำแหน่งประเภทนั้นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการเทียบเคียงตำแหน่งวิชาการ (ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์) ซึ่งจำแนกตามระบบวิทยฐานะ จึงมีความแตกต่าง จากข้าราชการพลเรือนสามัญ การเทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทวิชาการที่ ก.พ.กำหนด เพื่อการกำหนดช่วงเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่วนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยไม่มีเงินเดือนประจำสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง จึงมิได้มีการเทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญและมิได้มีการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานที่แบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่ ก.พ.กำหนด นอกจากนี้ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทวิชาการตามที่ ก.พ.กำหนด ตลอดจนตำแหน่งประเภททั่วไป เทียบเคียงกับตำแหน่งประเภททั่วไป ตามที่ ก.พ.กำหนด

๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามที่กำหนดให้ได้รับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๘ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการตามอัตราที่กำหนด กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราสำหรับตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งและระดับของตำแหน่งนั้น ดังนี้

ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะงานตามที่กำหนดได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ (วช.) ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ซึ่งมี ลักษณะงานตามที่กำหนดได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ.กำหนด ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานตามที่กำหนด ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราสำหรับตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งและระดับนั้นของตำแหน่ง ส่วนการกำหนดให้การกำหนดตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก่อน

๓) ร่าง ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... กำหนดให้กฎ ก.พ.อ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ โดยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งและประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงในกฎ ก.พ.อ. นี้ ส่วนการให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด ประเภทใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีขั้นต่ำขั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ. นี้

๔) ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... กำหนดให้กฎ ก.พ.อ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับนั้น ในขั้นต่ำของระดับ เงินเดือน สำหรับตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานพิเศษและตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด และในกรณีที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนด สำหรับการขอคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งแตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนดจนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนดซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม

ในขณะเดียวกันตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการกอง ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอนขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

ส่วนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.๓ และตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.๒ ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะที่ได้รับอยู่เดิม ครูรับเงินเดือน คศ.๒ คศ.๓ และ คศ.๔ ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะที่ได้รับอยู่เดิม หรือเงินวิทยฐานะตามวิทยฐานะของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องโอกาสความก้าวหน้าตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ และจำเป็นต้องกำหนดให้มีโอกาสความก้าวหน้าตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาโดยหลอมรวมจากสถานศึกษาที่มีอยู่เดิมและ มีการจัดการเรียนการสอนแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป

สำหรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่แนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ดังนี้

ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว ๗,๙๔๐ บาท ขั้นต่ำ ๘,๗๐๐ บาท ขั้นสูง ๑๖,๘๔๐ บาท, คศ.๑ ขั้นต่ำชั่วคราว ๘,๑๓๐ บาท ขั้นต่ำ ๑๑,๙๓๐ บาท ขั้นสูง ๒๙,๗๐๐ บาท จากอัตราบัญชีเดิมในปัจจุบัน ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว ๗,๙๔๐ บาท ขั้นต่ำ ๑๑,๙๓๐ บาท ขึ้นสูง ๒๗,๕๐๐ บาท, ระดับ คศ.๒ (ชำนาญการ) ขั้นต่ำชั่วคราว ๑๒,๕๓๐ บาท ขั้นต่ำ ๑๕,๔๑๐ บาท ขั้นสูง ๓๖,๐๒๐ บาท จากเดิม ขั้นต่ำชั่วคราว ๑๒,๕๓๐ บาท ขั้นต่ำ ๑๕,๔๑๐ บาท ขั้นสูง ๓๓,๕๔๐ บาท , ระดับ คศ.๓ (ชำนาญการพิเศษ) ขั้นต่ำชั่วคราว ๑๒,๕๓๐ บาท ขั้นต่ำ ๑๘,๙๑๐ บาท ขั้นสูง ๕๐,๕๕๐ บาท จากเดิมขั้นต่ำชั่วคราว ๑๒,๕๓๐ บาท ขั้นต่ำ ๑๘,๙๑๐ บาท ขั้นสูง ๕๗,๔๕๐บาท ,ระดับ คศ.๔ (เชี่ยวชาญ) เริ่มที่ขั้นต่ำ ๒๓,๒๓๐ บาท ขั้นสูง ๕๙,๗๗๐ บาท จากเดิมขั้นต่ำ ๒๓,๒๓๐ บาท ขั้นสูง ๕๐,๕๕๐บาท และระดับ คศ.๕ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ขั้นต่ำ ๒๘,๕๕๐ บาท ขั้นสูง ๖๖,๔๘๐ บาท จากเดิมขั้นต่ำ ๒๘,๕๕๐ บาท ขั้นสูง ๖๔,๓๔๐ บาท

ส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและครูที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีดังนี้

วิทยฐานะชำนาญการ ๓,๕๐๐ บาท ชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ บาท เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ บาท เชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ บาท จากอัตราเดิมในปัจจุบันวิทยฐานะชำนาญการ ๓,๕๐๐ บาท ชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ บาท เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ บาท และเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๓,๐๐๐ บาท ส่วนอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ อาจารย์ ขั้นปฏิบัติการ ปริญญาตรี ๗,๙๔๐ บาท ปริญญาโท ๙,๗๐๐ บาท ปริญญาเอก ๑๓,๑๑๐ บาท ขั้นสูง ๓๖,๐๒๐ บาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขั้นสูง ๕๐,๕๕๐ บาท, รองศาสตราจารย์ขั้นสูง ๕๙,๗๗๐ บาท, ศาสตราจารย์ ระดับ ๙-๑๐ ๖๔,๓๔๐ บาท และระดับ ๑๑ ๖๖,๔๘๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง