วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

มติ ครม. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

เห็นชอบขยายเวลาการใช้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งบไทยเข้มแข็งฯ ของอาชีวะ

รมช.ศธ.กล่าวว่า ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ของ สอศ.นั้น ครม.ได้เห็นชอบให้มีการขอขยายเวลาจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการกลั่นกรอง SP2 พิจารณาเพื่อขอขยายเวลา เนื่องจากจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้ แต่เนื่องจากยังติดปัญหาที่ว่าขณะนี้ในการขอจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณมีการอนุมัติออกมาเพียง ๕๑๙ ล้านบาท ทำให้ผู้ที่ได้ประมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาไม่ยืนราคา และการเปิดประมูลครั้งนี้ไม่มีผู้ยื่นประมูล เนื่องจากมีการใช้คุณลักษณะกลุ่มเดิม ดังนั้นเมื่อมีการจัดสรรเงินช้าและไม่มีผู้ยื่นประมูล ก็จำเป็นต้องประมูลกันใหม่ทั้งหมด เป็นผลให้ต้องมีการขอความเห็นชอบจาก ครม.เพื่อขยายเวลาดังกล่าว

เนื่องจากยังมีบางรายการที่ยังไม่สามารถทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้เหลืออยู่ จำนวน ๒๑๔ ล้านบาท ศธ. จึงจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งต้องให้ สอศ.พิจารณาว่างบประมาณที่จัดซื้อไม่ได้นั้นเป็นครุภัณฑ์กลุ่มใด มีการกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสมแล้วจะเร่งจัดทำประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป แต่หากไม่เหมาะสมจะต้องตั้งกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะใหม่

ส่วนงบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑,๓๓๑ ล้านบาท ซึ่ง ครม. ได้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ดังนั้นจะเร่งให้ สอศ.ดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจจะต้องรอให้งวดเงินงบประมาณออกมาก่อน

สำหรับกรณีที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ออกมาให้ข้อมูลความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รมช.ศธ.กล่าวว่า ตนเคยเข้าชี้แจงด้วยตัวเองแล้ว ซึ่งยังพบว่าเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่อยู่ในมือ กมธ.ป.ป.ช.ยังเป็นเอกสารเท็จ มีการปลอมลายเซ็นตนอยู่ ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วเช่นกัน แต่ก็ยังมีการออกมาพูดในเรื่องเดิมๆ ซึ่งทุกครั้งที่มีการออกมาให้ข่าวก็ได้ทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริงไปยังนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วเช่นกัน จึงยืนยันได้ว่ากระบวนการทุกขั้นตอนได้ทำตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งหมด

รมช.ศธ.กล่าวด้วยว่า จากการที่สำนักงบประมาณได้ให้เงินก้อนแรกมานั้น ในการประมูลได้มีการตัดราคาสูงต่ำ ซึ่งงบประมาณนั้นสามารถให้ได้ในราคาต่ำสุด เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนต้องลงมาต่ำเหมือนกัน ทำให้ยังไม่มีใครสามารถยืนราคาได้ นี่จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ขอคำปรึกษากับทางสำนักงบฯ ไปแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

รับทราบผลการประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๘

ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ สาขาการศึกษา ซึ่งพบว่า การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ สาขาการศึกษาในหลายกิจกรรม มีลักษณะเป็นการดำเนินงานระยะสั้น เช่น การจัดสรรอัตราจ้างครูวุฒิปริญญาตรีจำนวน ๔,๒๒๔ อัตรา และการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติในโรงเรียนจำนวน ๓๐,๙๒๑ อัตราในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รวมถึงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเมื่อแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ สิ้นสุดลง ศธ.อาจขาดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในระยะต่อไป โดยเฉพาะการจ้างครูและการเช่าซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการว่างงานและกระทบต่อความยั่งยืนของโครงการได้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ศธ.ควรเตรียมแหล่งเงินรองรับ และกำหนดแนวทางดำเนินโครงการในระยะต่อไปด้วย

นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ สาขาการศึกษาประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น ศธ.ควรพิจารณาแนวทางการดำเนินการในระยะยาว โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน และอาจใช้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ เป็นโครงการนำร่องเพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ ซึ่งจะทำให้การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสนับสนุน รร.อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติเป็นกรณีพิเศษ

นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศธ. กล่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. ศธ.) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ในวงเงิน ๗๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอประชุม เพิ่มเติมรวม ๓ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติเป็นกรณีพิเศษ

โดยให้ สป.ศธ.ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง