วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา "กองทุนครูของแผ่นดิน"

รมว.ศธ. กล่าวว่า ช่วงระยะเวลากว่า ๕๔ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่ครูร่วมใจบริจาคเงินก่อสร้างอาคารสำนักงานคุรุสภา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนประเดิมเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาชุดนี้ขึ้นมา เพื่อดำเนินการเรื่องสำคัญคือให้เพื่อนครูร่วมใจกันเริ่มต้นมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรุ่นหลังได้จดจำและพูดถึง คือ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชกฤษฎีกากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ไปพิจารณาจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.และแนวทางจัดตั้งหน่วยงานธุรการของกองทุน เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

โดยกองทุนจะเป็นหน่วยงานกลาง ดำเนินการในลักษณะเป็นองค์การมหาชน เพื่อนำเงินกองทุนมาใช้ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม ทุกสังกัดทุกประเภท และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ จะขอให้ ครม.พิจารณารับทราบที่จะขอจัดตั้งกองทุนโดยใช้ชื่อว่า "กองทุนครูของแผ่นดิน" โดยจะมีการระดมเงินทั้งจากภาครัฐ พร้อมทั้งจะเชิญชวนรณรงค์ให้ครูทั้งหมดกว่า ๑ ล้านคน ช่วยบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนประเดิม ซึ่งเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งรูปแบบการบริจาค จะดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเดือนที่จะประกาศในเรื่อง "คุณภาพครู" ซึ่งเป็นคุณภาพที่ ๖ ที่ได้ประกาศไว้แล้ว

สำหรับคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนประเดิมเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูฯ ชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธานกรรมการ ในส่วนของกรรมการมาจากหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น ปลัด ศธ. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้จัดการธนาคารชั้นนำต่างๆ ฯลฯ โดยมีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง