วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (High Level Group on Education for All) ครั้งที่ 10

นายสืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๐ เพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงาน และประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมรับรู้ทราบการจัดงาน และประโยชน์ที่จะได้รับ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับยูเนสโก จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๐ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และมีประธานาธิบดี จาก 6 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก สาธารณรัฐเซเนกัล สาธารณรัฐฟินแลนด์ คอสตาริกา ชลบุรี รวมทั้งผู้แทนจากกว่า ๔๐ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ต่อจากนั้นได้รายงานถึงเป้าหมายของการศึกษาเพื่อปวงชนโดยสรุป ๖ ข้อ
๑.เน้นเด็กปฐมวัย
๒.เน้นเด็กในระบบโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
๓. เน้นเรื่องทักษะชีวิต
๔. เน้นการรู้หนังสือ
๕.ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคของชายและหญิง
๖. เรื่องคุณภาพการศึกษา

รวมถึงกำหนดการประชุมตลอดระยะเวลา ๓ วัน รวมถึงการเสนอช่องทางสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายคัทเอาท์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภายหลังจากการประชุม นายสมบัติ กล่าวว่า ในเบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอและวางแนวทาง การเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์ก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลังการจัดงาน เป้าหมายคือต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เกิดความประทับใจในการจัดงาน ประชาชนคนไทยทุกคนรับทราบว่าประเทศไทยกำลังจัดงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับ รวมถึงเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานให้ฝ่ายเลขาจะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะข้อมูลของงาน ประโยชน์ของการจัดงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น ผู้ประสานงานกลางทำแผนประชาสัมพันธ์ในแต่ละด้านของสื่อสิ่งพิมพ์ สกู๊ป โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ สื่อวิทยุโทรทัศน์ จะผลิตอย่างไร ในช่วงระยะเวลาไหน ใช้งบประมาณเท่าไหร่ มอบ กศน. เป็นผู้รับผิดชอบ และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์นั้น สำนักอำนวยการ สป. ศทก.สป. และ สต.สป.เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผน รวมถึงการจัดงานแถลงข่าว การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในงาน นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม ๑ ชุด โดยเป็นคณะที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ อีกทั้งต้องมีกิจกรรมของสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการศึกษาในทศวรรษที่สองที่บูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย

“ความคืบหน้าทั้งหมดจะนำเสนอต่อที่ประชุมองค์กรหลักเพื่อให้ทางรัฐมนตรีได้รับทราบถึงแผนการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงจะมีการนัดหมายการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ครั้งต่อไป วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔”นายสมบัติ กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง