วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

ยูเนสโกหนุนจัดสรร15-20%ของงบฯพัฒนาศึกษา

มติประชุมยูเนสโกหนุนให้แต่ละประเทศจัดสรรเงิน 4-6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือประมาณ 15-20% ของงบประมาณแต่ละปีมาจัดการศึกษา และต้องร่วมมือกันในระดับนานาชาติ เชื่อนำไปสู่การลดปมขัดแย้งแบบยั่งยืน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 (อีเอฟเอ) ว่า ที่ประชุมมีมติเรียกร้องให้แต่ละประเทศให้ความสำคัญในด้านการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาในสภาวะความขัดแย้ง พร้อมทั้งมีข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษาทั้ง 6 ประการ โดยเน้นเรื่องการเข้าถึงการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีมติเรียกร้องให้รัฐบาลของแต่ละประเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับการศึกษาอย่างน้อย 4-6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีเอ็นพี) หรือประมาณ 15-20% ของงบประมาณของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและต้องสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ

ด้านนายเฉียน ถัง ผู้ช่วย ผอ.ด้านศึกษาขององค์การยูเนสโก กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในหลายประเทศ ทำให้ยูเนสโกต้องเรียกร้องให้ทั่วโลกตระหนัก 2 เรื่อง คือ 1.การจัดระบบการเฝ้าติดตามปัญหาความขัดแย้งต่อมนุยษชน ที่ทำให้เด็กไม่ได้เข้าเรียน ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งการฟื้นฟูต้องทำในประเทศที่อยู่ระหว่างการสู้รบทั้งก่อนและหลัง 2.ให้เพิ่มเงินงบประมาณความช่วยเหลือในประเทศดังกล่าว โดยต้องเพิ่มงบในการศึกษาขึ้น หลังจากปัจจุบันมีการใช้งบประมาณเพียง 2%

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพิ่มงบเท่าไร ก็ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ เพราะการบริหารจัดการไม่ดีพอ การใช้งบฯไม่โปร่งใส ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการทุจริตมากมาย ในลักษณะไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส แต่สามารถตรวจสอบได้(หลักฐานเท็จ)

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง