วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

นโยบายการรับนักเรียน

รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่ ศธ. กำหนดนโยบายการรับนักเรียนและออกกฎ ๙ ข้อ เพื่อให้สถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงไปปฏิบัติ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ และทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ประชาชน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ศป.นร.ศธ.) และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๔

ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงติดตามนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พบว่ามีการร้องเรียนและข้อเสนอแนะมายังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนจำนวนหนึ่งว่า ยังมีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี ๒๕๕๔

ในการนี้เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษา และสร้างความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ใกล้เคียงกัน

รมว.ศธ.จึงได้จัดทำหนังสือถึงเลขาธิการ กพฐ. เพื่อกำชับสถานศึกษาให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้


๑. ให้สถานศึกษารับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่วางไว้ และกฎ ๙ ข้อ โดยเคร่งครัด

๒. ในกรณีรับนักเรียนรอบเดียว ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงประสานงานกับโรงเรียนคู่พัฒนาอย่างชัดเจนถึงแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนมีที่เรียนทุกคน

๓. การกำหนดให้การขยายจำนวนนักเรียนเป็น ๕๐ คนต่อห้อง ไม่ได้หมายถึงการให้เปิดรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักเรียนในเงื่อนไขพิเศษ แต่เป็นการเปิดรับเพื่อรองรับนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการเหมือนปีที่ผ่านมา

๔. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่น ผู้บริจาคที่ดิน อยู่ในที่ของวัด หรือผู้มีอุปการคุณ ให้โรงเรียนประกาศจำนวนและเงื่อนไขให้ชัดเจน และห้ามใช้การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เป็นเงื่อนไขในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นอันขาด

๕. เมื่อสถานศึกษารับนักเรียนแล้ว ให้รายงาน ชื่อ-สกุลของนักเรียน จำนวนที่รับสมัคร ให้กระทรวงศึกษาธิการผ่านศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนภายหลังเวลาที่ได้ดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทิน

๖. ให้กำชับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ปฏิบัติหน้าที่ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างทั่วถึงและชัดเจน

๗. หากมีกรณีที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไปปฏิบัติ ให้รายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบทันที หากผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ หรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่ดำเนินการตามนโยบาย ถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ขอตำแหน่งสำรองราชการเตรียมรองรับ และจะดำเนินการโดยเด็ดขาด

๘. ให้ สพฐ.กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ชัดเจน พร้อมกำชับให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามข้อ ๑-๗ โดยเคร่งครัด และให้ สพฐ. สพท. และสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ศป.นร.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาอย่างเต็มที่

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การจัดทำหนังสือสั่งการอย่างเร่งด่วนและให้รายงานความคืบหน้า ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ต้องการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของโรงเรียนที่ใกล้เคียงกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง