วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center : NLC)

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NationalLearningCenter:NLC)เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร สพฐ.๕ กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประกาศนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งเน้น ๓ ด้าน (๓Ns)ได้แก่ ๑.การสร้างระบบเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEDNet)๒.การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ (NEIS)๓.การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NLC)เป็นการจัดตั้งศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยงและเผยแพร่สาระการเรียนรู้และองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆจากทั่วโลก สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้คนด้อยโอกาสและคนพิการ ทั้งนี้จะมีการให้บริการความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

“ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางในการให้บริการความรู้(ServiceCenter)ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุกระจายเสียงVCD DVDสื่อออนไลน์ และสื่อรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ในพื้นที่ เช่น กศน.ตำบล สถานศึกษา ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่และให้บริการผ่านศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NLC) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย ๓Ns เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในการเข้าถึงคลังความรู้ที่ถูกนำมาให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันสมัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไป”รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง