วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔


นายปราโมทย์ แก้วสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ “พาครูอ่านหนังสือ”จำนวน ๘๙ คน รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ

นายปราโมทย์ แก้วสุข กล่าวว่า กิจกรรม“พาครูอ่านหนังสือ” รุ่นที่๑ ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการยกระดับในเรื่องของการอ่าน การเก็บประเด็น สรุปความ การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวควบกล้ำ การเว้นวรรคตอน ตลอดจนการเน้นเสียงที่ถูกต้องชัดเจนให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยคาดหวังให้ครูนำประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปสู่ห้องเรียนเพื่อเติมเต็มให้เด็กๆ ได้พัฒนาภาษาไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะจะทำให้ผลการเรียนกลุ่มสาระต่างๆ ดีขึ้นแล้ว เด็กก็จะมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าที่จะเผชิญกับคนแปลกหน้า เผชิญกับโลกภายนอก และช่วยให้สามารถออกสู่สังคมโลกได้อย่างสง่างาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากมุมมองให้ครูอีกว่า เรื่องของการอ่านออกเขียนได้เป็นโจทย์ใหญ่อย่าเน้นในระดับชั้นสูงๆ ให้เริ่มจากชั้นอนุบาล ป.๑ ป.๒ ให้อ่านออกเขียนได้ พอชั้นสูงขึ้นทักษะที่ครูได้รับในการฝึกอบรมครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นทุนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของเด็กๆจังหวัดชายแดนใต้

ด้านตัวแทนครูผู้เข้าฝึกอบรม นางสาวณิชนันทร์ นุ่นแก้ว ครูโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากการอบรมครั้งนี้ช่วยให้ครูมีความชัดเจนด้านกระบวนการใช้ภาษาไทย การอ่านออกเสียง อักขระวิธี ซึ่งจะนำกลับไปปรับใช้กับเด็กและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองต่อไป

ส่วนนางสาววนิดา สมุทรางกูล ครูโรงเรียนเจริญศรีศึกษา จังหวัดปัตตานี กล่าวว่าโอกาสที่ได้มารับความรู้และทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยในครั้งนี้ทำให้ครูได้ทบทวนประสบการณ์เดิมและปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อนำไปเติมเต็มให้เด็กๆ มีทุนในการใช้ภาษาไทยที่สร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง