วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฎิรูปทางการศึกษาในทศวรรษที่สอง

นายกมล รอดคล้าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ “การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗–๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้กรอบแนวความคิดของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่าควรเน้นใน 3 กรอบใหญ่ๆ คือ 1. กรอบแนวทางในการปฎิรูปการศึกษา ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญคือ มุ่งเน้นการสร้างเด็กยุคใหม่ คนยุคใหม่ โดยให้มีดัชนีหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการพัฒนาเด็ก การพัฒนาครู เน้นสร้างครูยุคใหม่หรือครูพันธุ์ใหม่ที่เริ่มจากการผลิตครูและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของครูในด้านความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตของครูให้มีสถานะที่ดีขึ้นในสังคม และเน้นการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฎิรูปการศึกษา

ทั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาครู ที่มีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักนั้น จากการประชุมความคิดของผู้บริหารและจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาก็มีความเห็นว่าควรจะพัฒนาใน 3ส่วนหลักๆ คือ การพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารทางการศึกษาระดับสูง อาทิเช่น หลักสูตร นักบริหารหลักสูตรระดับสูง (น.ส.ส.) หลักสูตรนานาชาติ ที่ให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติ

การพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรในหน่วยการอบรมระดับพื้นที่ คือ เขตตรวจราชการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหน่วยการอบรมในระดับพื้นที่ให้มีหลักสูตรและวิทยากรที่มีความเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันร่วมกัน โดยอาจจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้นๆ ด้วย
การวิเคราะห์ In-service training ของครู โดยเน้นใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน/หลักสูตรส่วนตัว เช่น ด้านความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทักษะในการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น หลักสูตรว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการสอน งานวิชาการ ซึ่งหลักสูตรนี้อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมด้วยดังที่ได้กล่าวไป และหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ ที่เน้นให้ครูสามารถเป็นนักบริหารได้ด้วย โดยเป็นเรื่องของการบริหารโดยตรง เป็นต้น

ทั้งหมด คือ กรอบแนวคิดที่นายกมล รอดคล้าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เป็นแนวทางไว้สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติในครั้งนี้ เพราะการพัฒนาครูถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การที่จะพัฒนาทำให้การศึกษาสำเร็จได้นั้น ครูจะอยู่ในฐานะกลไกสำคัญ และคำตอบของความสำเร็จของการศึกษาก็คือ “เด็ก” ที่อยู่ในห้องเรียน ทั้งนี้การที่จะพัฒนาทั้งครูและเด็กให้สำเร็จได้นั้นจะต้องมีการวางระบบให้ดีและให้ทั้งครูและเด็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง