วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

กลยุทธ์และแนวทางของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้บริหารและตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เป็นตัวแทนของเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครูทั่วประเทศ ที่เข้ามาร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ปกครองและครูเข้ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งตัวแทนที่เข้าร่วมในวันนี้เป็นตัวแทนที่ถูกคัดเลือกจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และจะขยายเครือข่ายไปยังสถานศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษาต่อไป

“ในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีล้วนมีพื้นฐานมาจากครอบครัว โดยที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้บุตรหลาน ทำให้เด็กกลุ่มนี้ขาดความอบอุ่น หันไปพึ่งพาสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนและเทคโนโลยีที่เข้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เกิดการเลียนแบบจากสื่อต่างๆ นำไปสู่ปัญหาสังคมที่ตามมา เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ต้องเริ่มแก้ไขและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรก โดยดึงผู้ปกครองและครูเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กมีทักษะชีวิต ที่พร้อมนำไปใช้ในการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เกิดปัญหา ทั้งนี้ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยต้องเร่งสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้เป็นตัวประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครู รวมทั้งการสร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีต่อผู้ปกครองและครู ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิด กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของสภาฯ ให้มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมประมาณ ๑๕๐ คน ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จะเป็นผู้ประสานเครือข่ายและสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูในสถานศึกษาให้เกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการประชุมใหญ่ของสภาผู้ปกครองและครูในระดับประเทศเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมในปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง