วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

การประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔

รายงานสถานการณ์ปะทะกันของทหารไทย-กัมพูชา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานสถานการณ์การปะทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยขณะนี้ ศธ.ได้เข้าไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ให้ฝ่ายความมั่นคงใช้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๖ แห่ง เป็นศูนย์พักพิงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้พักพิงในสถานศึกษาดังกล่าวจำนวน ๑๘,๙๑๐ คน

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้องค์กรหลักดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ ห้องส้วม รวมถึงให้ กศน.จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก้นักเรียนในที่พักพิง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง อำนวยความสะดวกให้สถานศึกษาเป็นสถานพยาบาลสนาม จัดครูอาจารย์ร่วมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทั้งยังขอความร่วมมือกับทางจังหวัดดูแลประชาชน ครู นักเรียนนักศึกษาด้วย
ส่วนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนั้น ได้สั่งการให้ สพฐ.จัดเตรียมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่มีผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนนี้ และร่วมฝึกซ้อมการอพยพนักเรียน พร้อมทั้งประสานงานกับจังหวัดในการจัดทำหลุมหลบภัยให้ทุกโรงเรียนในเขตชายแดน สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษานั้น พบว่ามีลูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่โรงเรียนบ้านอุโลก จำนวน ๒ ลูก ทำให้รั้วพังเล็กน้อย และมีโรงเรียน ๒ แห่ง ที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ทำให้ฝ้าเพดานเสียหายเล็กน้อย แต่ไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รายงานเรื่องการของบประมาณสำรองจ่ายกรณีโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานการเสนอของบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กศน. สอศ. และ สกอ.แล้ว ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีผลกระทบเร่งด่วนในการจัดการเรียนการสอนจำนวน ๔๒๒ ล้านบาท จึงได้ให้สำนักนโยบายและแผน ทุกองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อเร่งรัดงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน กระดานดำ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน

นอกจากนี้ ศธ.จะจัดโครงการ Big Cleaning Day ตั้งแต่วันที่ ๑-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้โรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง ซึ่งจะมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าไปช่วยทำความสะอาดใน ๓ จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และกระบี่ โดยในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ ตนจะเป็นประธานด้วยตนเองที่โรงเรียนนบพิตำพิทยา จ.นครศรีธรรมราช สำหรับกิจกรรมจะมีการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ พร้อมมอบเงินการศึกษาให้นักเรียน ๕๐ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และครู ๔ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Fix it Center และบริการเสริมสวยต่างๆ ด้วย

การแถลงผลงานในรอบ ๑ ปี "ปฏิรูปการศึกษาต้องเดินหน้าต่อไป"
ศธ.ได้เตรียมการจัดรายการ "ปฏิรูปการศึกษาต้องเดินหน้าต่อไป" ซึ่งเป็นการแถลงผลงาน ๑ ปีกับความสำเร็จด้านการศึกษา โดยจะออกอากาศในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทาง สทท.๑๑ แต่จะบันทึกเทปในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ห้องส่ง สทท. ๑๑

ประเด็นสำคัญการแถลงผลงานในมิติใหม่ จะสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องคือ ๑) ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการศึกษา จะมีครู นักเรียน ผู้ปกครองมาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและความสำเร็จที่ผ่านมาคนละ ๓ นาที ๒) นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพูดคุย ๑ ใน ๖ ผลงานสำคัญ คือ รศ.สมพงษ์ จิตระดับ วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รวมทั้งโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีฯ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา วิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถานศึกษายุคใหม่ โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ICT คุณภาพครู สำหรับ รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง ความสำเร็จระบบการรับนักเรียน การพัฒนาคุณภาพจุดเน้นของผู้เรียน ส่วนนายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง การขับเคลื่อนองค์รวมของนโยบายการศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบต่อศักยภาพการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเตรียมการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ ครูยุคใหม่ การบริหารจัดการยุคใหม่ นอกจากนั้น เป็นเรื่ององค์กรหลักที่จะกล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ซึ่ง ศธ.ได้เปิดมิติใหม่ทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันของทุกองค์กรหลัก

การมอบบ้านน้ำใจ
รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ได้ประมวลผลการเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านที่เป็นการช่วยเหลือนักเรียนในมิติใหม่ ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งพบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งยังไม่มีที่อยู่อาศัย ดังนั้น ศธ.จะมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา รวมทั้งสิ้น ๘๔ หลัง ขณะนี้ได้มอบไปแล้ว ๑๙ หลัง โดยจะทำพิธีมอบบ้านน้ำใจที่เหลือ ๖๕ หลังพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. ซึ่งตนจะไปมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียนที่ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก และให้ทุกองค์กรหลักร่วมเป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจทุกแห่งทั่วประเทศ แต่จะมีจุดที่ถ่ายทอดสดพร้อมกัน ๙ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ยโสธร ลพบุรี สมุทรสงคราม พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา ตรัง และนครนายก

ส่วนการมอบบ้านในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือประธานอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นผู้มอบบ้านน้ำใจให้นักเรียนโดยตรง ซึ่งในพิธีจะมีการเปิดกรวยเครื่องราชสักการระ พิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนและครอบครัว พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ในบ้าน นอกจากนี้ยังมีสิ่งของที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมบริจาคเพิ่มเติมให้ด้วย

ที่มา - ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง